Czy Europa jest gotowa na chiński kapitał?

Abstract
Ekspansja zagraniczna firm chińskich wspomagana przez sprzyjającą politykę władz państwowych ChRL jest fenomenem relatywnie nowym i wciąż w większości krajów rozwiniętych raczej marginalnym. Jednak jej dynamika i potencjał są ogromne. I to właśnie ta perspektywa wzbudza wiele niepokojących pytań o efekty owej ekspansji na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i politycznej. Celem artykułu jest ukazanie skali zagadnienia i jego istotności, a także próba określenia specyficznych cech ekspansji kapitału chińskiego na terytorium Unii Europejskiej w kategoriach ekonomicznych. Jako najważniejsze wyzwania związane z tym zjawiskiem uważa się zakłócenie reguł konkurencji wolnorynkowej oraz ryzyko transferu strategicznych aktywów do Chin kosztem przejmowanych firm w Europie. Przejściowo problematyczne mogą być też wysokie ryzyko niepowodzeń przedsięwzięć chińskich w Europie (wynikające z braku doświadczenia działalności w tak odmiennym otoczeniu) i odmienność kultury korporacyjnej oraz praktyk biznesowych (co generuje konflikty z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym).
Description
Foreign expansion by Chinese companies supported by favourable government policy of the People's Republic of China is a relatively new phenomena and still of a marginal importance in industrialized countries of the Western world. However, its dynamics and potential are impressing. And it is precisely this medium-term perspective of the phenomena that raises a few uneasy questions about economic and political results of the Chinese business expansion. Therefore, the goal of the paper is to present the scale and the importance of the phenomena in economic terms, as well as to attempt to determine some specific features of the Chinese business expansion in the European Union. The main challenges resulting from the rising Chinese presence in Europe are disturbances in the free market competition and a risk of strategic asset transfers to China at the expense of acquired companies in Europe. In the short term, problems may arise du to a high risk of failure of Chinese activities in Europe (resulting from lack of a relevant experience in such a different environment), and to differences in business culture and business practices (generating conflicts with employees and external partners).
Keywords
Citation
Nessel K. (2013), Czy Europa jest gotowa na chiński kapitał? Kultura i Polityka, 12, 115-130.
Belongs to collection