Wybrane kompetencje społeczne sędziów piłki nożnej

Abstract
Celem opracowania było wskazanie pożądanych kompetencji społecznych w zawodzie arbitra piłki nożnej w opiniach sędziów piłkarskich. Do realizacji zadań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, obserwację i technikę opartą o kwestionariusz ankiety. Posłużono się skalą Likerta. Badania ankietowe przeprowadzono na terenie województwa podlaskiego wśród 68 czynnych zawodowo sędziów piłki nożnej. Badania wykazały, że prawie ¾ sędziów piłki nożnej opowiedziało się za czterema kompetencjami, którymi powinni cechować się sędziowie na poziomie bardzo dobrym: Umiejętność sprawowania kontroli nad zachowaniem zawodników i trenerów (73,54%); Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników (73,54%); Umiejętność zaufania do zespołu sędziowskiego i umiejętność współpracy (70,59%); Budowanie autorytetu własnej osoby podczas każdego spotkania (70,59%). Z uwagi na potwierdzenia naukowe świadczące o wysokiej potrzebie posiadania kompetencji społecznych, należałoby powszechnie stosować szkolenia umiejętności społecznych dla sędziów piłki nożnej.

A purpose of the study was to indicate desired social competences connected with the profession of a football referee as expressed in football referees’ opinions. A diagnostic poll method as well as observation and a technique based on a survey questionnaire were applied to implement the intended tasks. The Likert scale was used as well. The survey research was carried out within the territory of the Podlasie Province among 68 professionally active football referees. The research proved that nearly ¾ football referees opted for four competences that should characterize football referees on a very good level: The ability to exercise control over players and coaches’ conduct (73,54%); Care about players’ safety and health (73,54%); The ability of trusting a referees’ team and the ability to cooperate (70,59%); Building self-respect during every match (70,59%). Due to scientific confirmation proving a high need to hold social competences, social competence trainings for football referees should be commonly organized. Key words: social competences, a football referee
Description
http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/Roczniki%202012.pdf
Keywords
Citation
Kozłowska D., Ryszkowski W., Shved W., Kul Ł., Wybrane kompetencje społeczne sędziów piłki nożnej [w:] (red.) K.J. Sobolewski, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Nr 8. Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2012, s. 13-20.
Belongs to collection