Kompetencje komunikacyjne nauczycieli wychowania fizycznego

Abstract
Celem badań była samoocena posiadanych kompetencji komunikacyjnych (spośród 57 zawartych w modelu) nauczycieli wychowania fizycznego. Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, metodę pedagogiczną. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 221 studentów – nauczycieli kierunku WF, studiów II° podczas prelekcji i objaśnienia każdej kompetencji wraz z pokazem przykładów wizualnych. Wyniki badań wykazały, że nauczyciele posiadają kompetencje komunikacyjne na poziomach: dobrym: niespełna ½ badanych; średnim: 1 /4 badanych; bardzo dobrym: powyżej 1 /5 badanych. Potwierdziło się założenie, że najwięcej studentów posiada kompetencje komunikacyjne na poziomie dobrym i średnim. Na najwyższym poziomie badani posiadają: Umiejętność pokazu nauczanych ćwiczeń i sportów (41,18%); na poziomie dobrym: Znajomość i umiejętność posługiwania się właściwą terminologią w nauczaniu (51,58%). Wyniki badań mogą być stosowane do opisu stanowiska pracy nauczyciela i modyfikacji kompetencji nauczyciela wf.

A purpose of the research was self-evaluation of communication competences (among 57 contained in the model) held by physical education teachers. A diagnostic poll method as well as pedagogical method were applied to accomplish the aim of the study. The survey research was carried out among 221 students – teachers of physical education of second degree master’s studies during a lecture followed by the explanation of each competence accompanied by a display of visual examples. The research results proved that teachers possess communication competences on the following levels: good: less than ½ of the respondents; average: ¼ of the respondents; very good: more than 1 /5 of the respondents. The assumption according to which majority of students hold communication competences on a good and average level has been confirmed. The highest level of the competences among the respondents is held within: The ability to present exercises and sports being taught (41,18%) whereas a good level of the competences is held within: The knowledge and ability to use correct terminology in teaching (51,58%). The research results may be used to describe a job of a teacher and in modification of physical education teacher’s competences. Key words: communication competences, a physical education teacher
Description
http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/Roczniki%202012.pdf
Keywords
Citation
Kozłowska D., Ryszkowski W., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli wychowania fizycznego [w:] (red.) K.J. Sobolewski, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Nr 8. Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2012, s. 39-46.
Belongs to collection