Kompetencje fizyczne kształtowane poprzez podróże osób z dysfunkcją wzroku

Abstract
Problematyka kompetencji jest poruszana w literaturze światowej od 1975 roku. Po okresie prac związanych zdefiniowaniem kompetencji oraz sposobów ich pomiaru zwrócono uwagę na poszukiwanie sposobów ich kształtowania. Większość kompetencji związanych z zarządzaniem jest możliwa do ocen w specjalistycznych ośrodkach poprzez stosowanie dość złożonych i kosztownych metodyk-nie realnych dla systemu szkolnictwa publicznego. Systemy oświatowe umożliwiają nabywanie i doskonalenie różnorodnych kompetencji, niekiedy w sposób samoistny i niezauważalny. Jednym z nich jest turystyka. Celem opracowania była samoocena możności kształtowania kompetencji osób z dysfunkcją wzroku uczestniczących w imprezach turystycznych. Założono, że kompetencje fizyczne są kształtowane na poziomie najwyższym i najniższym. W formie wniosku zwrócono uwagę na konieczność położenia większego nacisku na świadome kształtowanie kompetencji fizycznych – najtrudniejszych dla nabycia przez osoby niewidzące. Zauważono także, że celowym byłoby opracowanie metod i metodyk szczegółowych w procesie ich kształtowania.

The issue of competence is mentioned in the world of literature starting from 1975. After a period of working on the definition of the competence and the way to measure it, the attention was drawn to the way it develops. It is possible to evaluate most competencies connected with management in special centers by the use of quite complex and expensive methodologies, which in reality, are not readily available to state educational systems. The educational systems make it possible to acquire and perfect different competencies but sometimes in an ingenerate and imperceptible way. It is presumed that the competencies are formed on the highest and the lowest level. As a conclusion, the author strongly emphasized the necessity of conscious formation of physical competence, which is the most difficult to acquire for the visually impaired. It was also noticed, that there is a need to create methods and specific methodologies in the process of competence development. Key words: physical competence, visually impaired people (the blind and partially sighted).
Description
http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/publikacje/Indeks_autorow_2013_ruch-a-zdrowie.pdf
Keywords
Citation
Kozłowska D., Ryszkowski W., Dudzińska A., Kompetencje fizyczne kształtowane poprzez podróże osób z dysfunkcją wzroku [w:] (red.) D. Kozłowska, K.L. Sobolewski, Ruch a zdrowie. Monografia pod patronatem International Association of Sport Kinetics. Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 2013, s. 107-116.
Belongs to collection