Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu

Abstract
Powstające nowe struktury przedsiębiorstw i budowane przez nie strategie oraz nowoczesne podejście innowacyjne przyczynia się do stworzenia modelu, który warunkuje osiąganie przewagi konkurencyjnej i wypracowywania optymalnych dochodów. W niniejszej pracy podjęta zostanie próba skonstruowania biznesowego modelu holistycznego w obszarze funkcjonujących przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Model biznesowy powinien z założenia być zespołem działań przedsiębiorstwa, zastosowania optymalnych metod i wykorzystania zasobów w celu zapewnienia dla niego zysku oraz wymiernych korzyści osiąganych przez klienta. Przedsiębiorstwa powinny umiejętnie adaptować wytyczone koncepcje strategiczne w aspekcie ograniczeń natury technologicznej, budując nowoczesny poziom wartości wzmacniający optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kapitał ludzki, równocześnie zapewniając sobie ich odnowę. Przemysł spożywczy – jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia takich jak mięsne, mleczne czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe i wiele innych. W skład tego przemysłu wchodzą takie przedsiębiorstwa, jak: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwórnie soków i przetwórstwo owocowo-warzywne, zakłady cukiernicze oraz tytoniowe. Każdy z tych zakładów w swej strategii może zamieścić próbę skonstruowania struktury modelu biznesu, która powinna składać się z trzech obszarów grupujących jego elementy i cechy, uwzględniającego także oddziaływanie otoczenia. W każdym przypadku będzie to przedstawienie komercyjnego pomysłu na biznes, którego w istocie głównym celem będzie generowanie i zapewnienie dochodów przedsiębiorstwa, a uzyskiwanie rentowności będzie pochodną synergicznego sprzężenia elementów modelu z oddziaływaniem otoczenia. Gospodarka rynkowa wraz ze swoimi nieprzewidywalnymi mechanizmami wymusza konieczność adaptacji i reorientacji strategii funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, co niewątpliwie wymaga zmian modeli biznesowych. W przemyśle spożywczym niezwykle przydatne może okazać się wprowadzenie modeli biznesowych opartych na innowacjach. Są one tym efektywniejsze, im bardziej radykalne są wprowadzane innowacje. Przewagę konkurencyjną zatem osiągną te organizacje, które będą kierowały się podejściem holistycznym i będą wprowadzały zmiany w przekroju całej działalności biznesowej. W Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji podjęliśmy zadanie analizy i oceny jak powstające nowe struktury przedsiębiorstw, budowane przez nie strategie oraz innowacje wpływają na rozwój przedsiębiorstw sektora spożywczego. W związku z identyfikacją kluczowych obszarów praca będzie składała się z następujących części: 1. Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania 2. Innowacje jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie przedsiębiorstw cukierniczo – piekarniczych) 3. Strategia rozwoju poprzez internacjonalizację w branży owocowo – warzywnej 4. Wpływ przekształceń strukturalnych na poziom innowacyjności jednostek organizacyjnych sektora agrobiznesu 5. Wykorzystanie koncepcji good governance w sektorze spółek agrobiznesu GPW 6. Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Description
Keywords
przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    determinanty rozwoju    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    knowledge-based economy    diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    rozwój przemysłowy    produkcja żywności    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    zarządzanie jakością    kontrola jakości    konkurencyjność    ceny    żywność    przewaga cenowa    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    globalization    industrial development    food business    business management in agriculture    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    gospodarka rynkowa    organizacja produkcji    gastronomia    determinanty rozwoju sektora    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    fundusze strukturalne
Citation
Firlej K., (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012
Belongs to collection