Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej

Abstract
The paper delineates the current situation of Polish agribusiness companies, which, in the preliminary phase of Poland’s membership in the EU, are supposed to establish an advantageous position on the European market. Good acquaintance with the operational procedures of Common Agricultural Policy as well as the ability to apply them in practice induces the spectacular growth of the companies and contributes to their marketing success. The synergy of financial resources owned by the company and obtained from the European Structural Funds makes a great opportunity for the company’s development. Precise dealings focused on the successful application of the obtained funds are of a great significance in the preliminary phase of Polish companies’ adaptation to the European market. The major objective of the above mentioned dealings is to increase the production outcome, labour efficiency and income. Poland with its 40% population of agricultural areas is obliged to specify the strategy of agribusiness entrepreneurship development and designate the determinants of its functioning since it creates new workplaces and contributes to the development of the whole region. The article presented is an incentive to as well as a starting point of focused research in agribusiness entrepreneurship aimed at determining both the place and the position of Polish agribusiness companies on the EU market.

W przedstawionym artykule została omówiona aktualna sytuacja polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu, które w początkowej fazie członkostwa naszego kraju w UE powinny zdobywać korzystną pozycję na rynku unijnym. Właściwa znajomość problematyki funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej wraz z umiejętnym wykorzystaniem nadarzających się okazji związanych z jej wdrażaniem, umożliwia spektakularny wzrost firmy i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Synergia posiadanych zasobów kapitałowych i środków pomocy finansowej otrzymywanych przez przedsiębiorców z funduszy strukturalnych, to niewątpliwie nadarzająca się okazja dla rozwoju firm. Precyzyjne działania w zakresie celowego wykorzystania otrzymanych środków ma szczególnie istotne znaczenie w początkowej fazie włączania polskich przedsiębiorstw agrobiznesu do rynku unijnego. Główne ich cele to podnoszenie osiąganych wyników produkcyjnych, wydajności pracy i uzyskiwanych dochodów. Polska z 40-sto procentowym potencjałem ludności zamieszkującej tereny rolnicze, jest zobowiązana do sprecyzowania strategii rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu i determinant ich funkcjonowania, gdyż tworzą one nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do rozwoju regionu. Przedstawiony artykuł może być więc zachętą i początkiem przeprowadzenia ukierunkowanych badań, służących określeniu miejsca i pozycji polskich przedsiębiorstw agrobiznesu na rynku Unii Europejskiej. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K. Firlej, Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, TNOiK, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 2005, s. 134-143.
Belongs to collection