Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu

Abstract
W przedstawionym artykule autor określił rolę i możliwości wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednych z najważniejszych jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu. Na wstępie scharakteryzowano rolników posiadających indywidualne gospodarstwa rodzinne w Polsce, którzy są nastawieni na niewielką skalę produkcji, co ogranicza też zachętę do realizowania postępu technologicznego, zarówno z powodów finansowych jak i technicznych. Następnie scharakteryzowano determinanty i ograniczenia prawne funkcjonowania gospodarstw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W dalszej części scharakteryzowano możliwości i kierunki rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, gdzie szerzej omówiono możliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

In the introduced article author propels as the one of the most important organizational individuals the problems of part of country family farms of Polish agrobiznes. Individual family farms possess the usually small surface of tillages, and income in them be got the most often insufficient for farmer. The individual farmers be set on small scale of production, which limits the encouragement to realizing the technological progress also, both with financial reasons how and technical. It farming in article was have self - characterized was individual family farms as well as only farmer as dealing with in them person as well as their owner. It in large part was has taken an attitude also to valid at present law about agricultural system. The article sums up on the consideration the possibility and directions of development of Polish family farms in conditions of full membership, in European Union. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
determinanty funkcjonowania    strategie    kompetencje strategiczne    zarządzanie marketingowe    marketing    zarządzanie    globalizacja    integracja europejska    ograniczenia prawne    prawo    diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    gospodarka rynkowa    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    determinanty rozwoju    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    determinants of the operation    strategies    strategic competencies    marketing management    management    globalization    legal restrictions    law    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    endogenous determinants of development    scenario methods    market economy    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    development strategies of enterprises    CAP    common agricultural policy    market economy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    economic profile of the agri-food industry    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agriculture    agricultural commodity prices    food chain    agribusiness cells    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    food economy system    methods and techniques of agribusiness sector    diagnostic tests    determinants of development    evolution of the agribusiness sector    growth factors    food industry    development of industry    knowledge-based economy    agri-food sector    agribusiness    restructuring    development    privatization    restructuring processes    company management    market economy    employment transformation    organization of production    management    structure    gastronomy    determinants of development of the sector    modernization of enterprises    restructuring    globalization    company    mission of agriculture    agriculture vision    village    agriculture    social development    economic development    forecasting    agrarian structure    demographics    infrastructure    human capital    industrial development    production    food production    economic indicators    labor productivity    employment    investment    quality management    quality control    efficiency    competitiveness    prices    food    competitive advantage    price advantage    food industry    clusters    food business    business management in agriculture    food economy    structural funds    determinants of competitiveness    competitiveness    food industry    innovation    competitiveness    competitive analysis    competitive factors    competitive advantages    economic conditions    agri-food sector    entrepreneurship    innovation    rural incomes    entrepreneurship in rural areas    przemysł spożywczy    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    gospodarka rynkowa    zatrudnienie transformacja    organizacja produkcji    zarządzanie    struktura    gastronomia    determinanty rozwoju sektora    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    restrukturyzacja    globalizacja    przedsiębiorstwo    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    kapitał ludzki    rozwój przemysłowy    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    ceny    żywność    przewaga konkurencyjna    przewaga cenowa    gospodarka żywnościowa    gospodarka żywnościowa    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    konkurencyjność    przemysł spożywczy    innowacje    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    przewagi konkurencyjne    warunki ekonomiczne    sektor rolno-spożywczy    przedsiębiorczość przemysł spożywczy    innowacyjność    przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Citation
K.Firlej, Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe Nr 33, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004, s. 535-545.
Belongs to collection