Zdrowie i kondycja w analizie struktury nastawienia młodzieży licealnej do aktywności fizycznej

Abstract
Nastawienie jest tylko tymczasowym wyrazem postawy, można je jednak traktować jako podłoże rozwoju trwałych, pozytywnych, koniecznych (ze społecznego punktu widzenia) postaw i nawyków wobec aktywności fizycznej. Warto śledzić zmiany kierunku nastawień jako potencjalnych postaw, szczególnie w okresie adolescencji. Celem pracy było określenie poziomu nastawienia młodzieży licealnej do aktywności fizycznej oraz poznanie struktury poszczególnych składowych nastawienia. Badaniami objęto grupę 392 uczniów – 243 dziewcząt (62%) i 149 chłopców (38%) z pięciu największych kieleckich liceów. Zastosowano standaryzowane narzędzie badawcze (Ankieta nastawienia do aktywności fizycznej – wg Corbina i wsp.). W opracowaniu statystycznym posłużono się wielowymiarową analizą skupień, a do badania istotności różnic między średnimi – testem t-Studenta. Ogólne nastawienie do aktywności fizycznej badanych mężczyzn uzyskano na poziomie dobrym, u kobiet zaś na poziomie zadowalającym. Mężczyźni uzyskali istotnie statystycznie wyższe wartości nastawienia w następujących kategoriach: przyjemność, relaks, wyzwania, spotkania towarzyskie, współzawodnictwo i dobre samopoczucie. Wyliczona z zastosowanego testu ocena równowagi nastawienia u mężczyzn przedstawia się na poziomie dobrym, co oznacza, że prawdopodobieństwo bycia aktywnym fizycznie zwiększa się odwrotnie niż u kobiet, gdzie uzyskano negatywną ocenę równowagi nastawienia. Spośród analizowanych dziewięciu składowych nastawienia do aktywności fizycznej zdrowie i kondycja uzyskały najwyższą wartość, a nieznacznie niższą – wygląd ciała. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Zdrowie, kondycja oraz wygląd to kategorie ściśle ze sobą związane w globalnej strukturze nastawienia do aktywności fizycznej, warto zatem mieć je na uwadze, podejmując działania mające na celu upowszechnianie wśród młodzieży aktywności fizycznej.
Description
Keywords
Citation
P. Nowak, P. Barcicka, Zdrowie i kondycja w analizie struktury nastawienia młodzieży licealnej do aktywności fizycznej, [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2015, s. 95-104.
Belongs to collection