Ocena poziomu wiedzy o HIV/AIDS studentek kosmetologii

Abstract
Minęło ponad 30 lat odkąd wykryto pierwszy przypadek nabytego zespołu niedoboru odporności organizmu (AIDS). Od tego czasu na podstawie badań klinicznych wiele się dowiedziano na temat tej choroby, jednak wciąż jest nieuleczalna i przez to stanowi poważny problem zdrowotny i społeczny. Wiele mitów i nieporozumień dotyczących AIDS powoduje, że ludzie chorzy są dyskryminowani i stygmatyzowani przez społeczeństwo, czasami wręcz odbierane są im przysługujące prawa. Gruntowna i fachowa wiedza pozwala wyjaśnić wiele nieprawdziwych przesłanek dotyczących ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) i AIDS. Dobrą znajomość tych zagadnień powinny mieć studentki kosmetologii, które w przyszłości, pracując jako kosmetyczki, będą narażone na niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami zakaźnymi, w tym HIV/AIDS. Ocena poziomu wiedzy studentek kosmetologii na temat problematyki związanej z HIV/AIDS oraz źródeł ich informacji. Badaniami w 2013 roku objęto studentki kierunku kosmetologia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Ogółem przebadano 118 osób w wieku 19–21 lat, w tym 58 osób z I i 65 osób II roku. Wybór dwóch grup był celowy, ponieważ studentki II roku w ramach planu programowego studiów odbywały zajęcia z przedmiotu higiena, uwzględniającego problematykę związaną z HIV/AIDS. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istotność różnic między dwoma badanymi grupami określono za pomocą testu chi-kwadrat, przyjmując za poziom istotny p < 0,05. W wyniku analizy stanu wiedzy studentek na temat HIV/AIDS stwierdzono, że wszystkie studentki miały świadomość, że bezpośrednią przyczyną zakażenia HIV są stosunki seksualne z osobą zakażoną lub używanie jej igieł i strzykawek. Ponad 99,2% respondentek było zdania, że stosunki płciowe z wieloma partnerami znacznie zwiększają ryzyko zakażenia HIV. Ponad 92% wszystkich badanych studentek odpowiedziało twierdząco, że HIV nie jest przenoszony przez przedmioty osobistego użytku. Jednocześnie wiele z nich miało niedostateczną wiedzę na temat dróg zakażenia HIV; prawie 40% ogółu młodych kobiet sądziło, że można się zarazić w momencie ukłucia przez komara, a ponad 21% – że przez pocałunek. Tylko 77,1% badanych wiedziało, że AIDS jest chorobą nieuleczalną. Największy odsetek respondentek za główne źródło informacji o HIV/AIDS uznał lekarza i nauczyciela akademickiego, twierdząc, że przekazują oni rzetelne wiadomości. Około 45% respondentek uzyskiwało informacje na ten temat z mediów. Poziom wiedzy badanych na temat AIDS/HIV jest dobry. Jednak istnieje ciągła potrzeba edukacji studentek dotycząca tej problematyki, w tym wiodącą rolę powinna spełniać uczelnia.
Description
Keywords
Citation
E. Huk-Wieliczuk, A. Czeczuk, A. Michalska, Ocena poziomu wiedzy o HIV/AIDS studentek kosmetologii, [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2015, s. 211-220.
Belongs to collection