XIX-wieczne materiały archiwalne i zabytki literatury na temat opieki nad pacjentami z Poznania

Abstract
Dokumenty archiwalne dotyczące XIX-wiecznej opieki nad pacjentami oraz praktyk medycznych w Wielkopolsce są zgromadzone przede wszystkim w dwóch miejscach: w Archiwum Państwowym m. Poznania gromadzącym dokumenty z Poznania i województwa oraz w Poznańskim Archiwum Archidiecezjalnym. Ich zbiory uzupełniają wydawnictwa książkowe i czasopisma znajdujące się w Bibliotece Miejskiej im E. Raczyńskiego oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. W porównaniu do zniszczonych archiwów i bibliotek Warszawy, które poniosły ogromne straty podczas powstania warszawskiego w 1944 roku, zbiory te są znacznie bardziej obszerne i wyjątkowo ciekawe. Niemniej, mimo że obejmują różne grupy i zbiory tematyczne, nie są jednak kompletne, szczególnie jeśli chodzi o ich treść i chronologię. W swojej prezentacji autorka uwypukla źródła, które jej zdaniem pozwalają odtworzyć obraz XIX-wiecznej opieki zdrowotnej, często na podstawie mało znanych dokumentów, niewymienianych w innych zbiorach.

Archival documentation pertaining to i9*-century patient care and medical treatment in Great Poland (Pol. Wielkopolska) is stored in Poznań State Archives where the documents about the city and voivodship can be found, and in Poznań Archdiocesan Archives. Those collections are supplemented by the books and periodicals o f E. Raczyński Memorial Municipal Library and the University Library. Compared to the war-ravaged archives and libraries of Warsaw, which suffered particular losses during the 1944 Warsaw Uprising, these collections are more extensive and exceptionally interesting. Comprising various thematic groups and collections, they are, nevertheless, incomplete, especially in terms of content and chronology. In her presentation, the author highlights the sources, which, in her view, enable us to recreate a picture of 19th- -century health care, often on the basis of little-known documents not mentioned in other collections.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection