Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa

Abstract
Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, a jej paramilitarny charakter nadaje jej własną, choć zbliżoną do wojskowej strukturę organizacyjną. Sposób realizacji zadań sprawia, że więziennictwo należy do grup dyspozycyjnych społeczeństwa i stanowi ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Opracowanie ma na celu przybliżenie zakresu działania Służby Więziennej oraz ukazanie jej funkcji w systemie bezpieczeństwa narodowego. W artykule dokonano szczegółowej charakterystyki formacji oraz analizy strukturalno-funkcjonalnej Służby Więziennej pod kątem jej misji, polityki, celów i sposobów działania oraz metod i technik wykorzystywanych w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli i jednostek penitencjarnych.

The Prison Service is a uniformed and armed formations subordinate to the Minister of Justice apolitical, and its paramilitary character is her own, but similar to the military organizational structure. The realization of the tasks makes the prison is a disposable society groups and is an important link in the internal security of the state. The study aims to explain the scope of the Prison Service, and to show its function in the system of national security. The paper presents a detailed characterization of formation and structural-functional analysis of the Prison Service in terms of its mission, policies, goals and ways of doing and the methods and techniques used to ensure the safety of citizens and prison institutions.
Description
Keywords
Citation
R. Poklek, Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa, "Securitologia" 2013, 1(17), 142-157
Belongs to collection