Konstruktywizm determinantem indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem (na podstawie analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej)

Abstract
Artykuł jest wynikiem analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej, jakiej dokonano pod kątem następujących problemów: Jakie jest miejsce indywidualizacji w pracy nauczyciela w związku z preferowaną współcześnie konstruktywistyczną teorią uczenia się? W których programach edukacji wczesnoszkolnej najbardziej widoczny jest wpływ konstruktywizmu i idea indywidualizacji kształcenia? Jakie zasady i metody pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi preferują autorzy programów kształcenia zintegrowanego? Wnioski z badań mają znaczenie dla praktyki pedagogicznej, a także dla konstruowania programów szkolnych.

The article is a result of the analysis of selected early-school education programmes, which has been carried out with regard to the following questions: What is the place of individualization in the teacher s work in connection with the presently modernly preferred constructivist theory of learning? In which early-school education programmes are the influence of constructivism and the idea of individualization of teaching most seen? What principles and methods of working with children with learning difficulties or with special educational needs are preferred by authors of integrated teaching programmes? The research conclusions have significance to teaching practice, and also to drawing up school programmes.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection