Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

Abstract
W artykule zaprezentowano ocenę potencjału i możliwości innowacyjnych regionów w Polsce. Problematyka innowacyjności regionów została zasygnalizowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, jako determinująca konkurencyjność gospodarki regionalnej. W artykule dokonano diagnozy poziomu innowacyjności województw w Polsce i procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które warunkują ich za-chowania. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w realizacji celów strategicznych i opera-cyjnych przedsiębiorstw, co ma istotne znaczenie w rozwoju regionów. Przeprowadzone ba-dania zostały wykonane na podstawie badania danych źródłowych, analizy i krytyki piśmiennictwa, a jako narzędzie badawcze zastosowane zostały kwestionariusze ankietowe. Stwierdzono, że podejmowane procesy innowacyjne wzmacniają konkurencyjność gospodarki regionalnej i przyczyniają się do pozycjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, chociaż zjawisko to dotyczy wybranej grupy województw. Jednoznacznie można mówić o przyczynianiu się procesów zachodzących w otoczeniu w pozycjonowaniu przedsiębiorstw spożywczych zarówno na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: województwo mazowieckie przoduje wśród województw w Polsce zakresie potencjału innowacyjnego, istnieje wysoki stopień zależności pomiędzy po-ziomem innowacyjności gospodarki regionalnej i oddziaływania na jej konkurencyjność, wy-stępuje istotny wpływ procesów gospodarczych i stopień ich oddziaływania na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Słowa kluczowe: innowacyjność, rozwój, regiony, procesy gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw

This paper presents an assessment of the potenial and possiblities of innovative regions in Poland. The issue of regional innovation was signa-led in theoretical and practical aspects, as determinant of the regional eco-nomy competitiveness. The articel includes a diagnosis of the innovation level for voievodships in Poland as well as processes in food industry busi-ness environment which determine their behawior. The relationsship is re-flected in the implementation of strategic and operational objectives of com-panies, which is important in the development of regions. The studies were made on the basis of an examination of the source data, analysis and critique of the subject literature, and as a research tool survey questionnaires were used. It was found that innovation processes undertaken strengthen the competitiveness of the regional economy and contribute to the positioning of companies in the local, regional and national level, although it affects a selec-ted group of voievodships. We can definitively talk about contributing to processes occurring in the environment in the positioning of food businesses both on the local, regional and national levels. The results of the study con-firmed that: the Mazowieckie Voievodship locates in the Forefront of in-novation potential of Poland, there is a high degree of dependence between the level of innovation of innovation of the regional economy and its impact on competitiveness, there is a significant impact of economic processes and the degree of their impact on the functioning of the food industry enterpri-ses. Keywords: innovativeness, development, regions, business processes, com-pany performance.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
rozwój regionalny    regional development    determinanty rozwoju    uwarunkowania rozwoju    restructuring    development    privatization    restructuring processes    company management    market economy    employment transformation    organization of production    management    structure    gastronomy    competition in the sector    modernization of enterprises    globalization    company    mission of agriculture    village    agriculture    social development    economic development    forecasting    agrarian structure    demographics    infrastructure    human capital    industrial development    production    food production    economic indicators    labor productivity    employment    investment    quality management    quality control    efficiency    competitiveness    prices    competitive advantage    price advantage    food industry    clusters    food business    business management in agriculture    food economy    structural funds    determinants of competitiveness    competitiveness    innovation    competitiveness    competitive analysis    competitive factors    competitive advantages    economic conditions    agri-food sector    cooperative movement    cooperatives    menedżeryzm    controlling    EU funds    small and medium-sized enterprises    determinants of operations    strategies    strategic competencies    marketing management    marketing    globalization    legal restrictions    law    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    endogenous determinants of development    scenario methods    market economy    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    development strategies of enterprises    CAP    common agricultural policy    market economy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agricultural commodity prices    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    food economy system    diagnostic tests    determinants of development    evolution of the agribusiness sector    growth factors    development of industry    knowledge-based economy    agri-food sector    przemysł spożywczy    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    gospodarka rynkowa    zatrudnienie transformacja    organizacja produkcji    zarządzanie    struktura    gastronomia    determinanty rozwoju sektora    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    restrukturyzacja    globalizacja    przedsiębiorstwo    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    kapitał ludzki    rozwój przemysłowy    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    ceny    żywność    przewaga konkurencyjna    przewaga cenowa    gospodarka żywnościowa    gospodarka żywnościowa przemysł spożywczy    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    konkurencyjność    przemysł spożywczy    innowacje    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    przewagi konkurencyjne    warunki ekonomiczne    sektor rolno-spożywczy    przedsiębiorczość przemysł spożywczy    innowacyjność    przedsiębiorczość na obszarach wiejskich    wiejska przedsiębiorczość    managerialism    controlling    produkcja artykułów spożywczych    przedsiębiorstwo spożywcze    fundusze strukturalne    fundusze unijne    małe i średnie przedsiębiorstwa    determinanty funkcjonowania    strategie    kompetencje strategiczne    zarządzanie marketingowe    marketing    zarządzanie    globalizacja    integracja europejska    ograniczenia prawne    prawo    diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    gospodarka rynkowa    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    determinanty rozwoju    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes
Citation
K. Firlej, K.A. Firlej, Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów, [w:] Rozwój regionalny i jego determinanty (red.) J. Polcyn, P. Głowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2015
Belongs to collection