Koronacje papieskie (na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej) wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990-2011

Abstract
Koronacja łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej jest jednym z przejawów czci, jaką Kościół katolicki oddaje Najświętszej Maryi Pannie, a także wyrazem wdzięczności za otrzymane za Jej pośrednictwem łaski i dobrodziejstwa Boże. W opracowaniu dokonano analizy procesu koronacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990-2011. W analizowanym okresie na mocy bulli papieskiej dokonano 89 aktów koronacyjnych wizerunków Matki Bożej (68 obrazów, 19 figur, 1 ikona, 1 malowidło ścienne). Do tej grupy zaliczono także 12 aktów rekoronacyjnych i powtórnych koronacji obrazów Matki Bożej. Najwięcej papieskich koronacji wizerunków maryjnych odbyło się w roku: 1997 (12 w tym jedna rekoronacja), 2000 (10) i 1991 (9 w tym dwie rekoronacje). Wysoka liczba koronacji w latach 1991 i 1997 wiąże się z IV i VI pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski. W badanym zakresie czasowym najwięcej wizerunków Matki Bożej mocy dekretu Stolicy Apostolskiej koronował bł. Jan Paweł II – 22, Prymas senior kard. Józef Glemp – 16 (w tym 2 rekoronacje) oraz obecny Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk – 15 (w tym 3 rekoronacje. Analizując rozkład przestrzenny sanktuariów z koronowanymi w latach 1990-2011 na mocy bulli papieskiej wizerunkami maryjnymi należy stwierdzić, że najwięcej tego typu maryjnych ośrodków kultowych położonych jest na terenie diecezji krakowskiej (11 sanktuariów), a także w diecezjach: częstochowskiej (6) oraz ełckiej i radomskiej (po 5 sanktuariów). Wyraźnie zaznacza się także region Karpat Polskich, gdzie w analizowanym okresie papieskimi koronami ozdobiono 13 wizerunków Matki Bożej.

The coronation of miraculous images of Our Lady is one of the expressions of rever-ence that the Catholic Church holds towards the Blessed Virgin Mary, and is also a sign of gratitude for the graces and Divine blessings received through Her intercession. The present paper analyzes the process of coronation of the miraculous images of Our Lady in Poland in the years 1990-2011, as decreed by the Holy See. In the analyzed period there were eighty-nine acts of papal coronations of the images of Our Lady (sixty-eight paint-ings, one icon, one wall painting). To this group also belong twelve re-coronation acts and re-peated coronations of the images of Our Lady. The biggest number of papal coronations of the images of Our Lady took place in 1997 (twelve coronations, including one re-coronation), 2000 (ten) and 1991 (nine, including two re-coronations). The high number of coronations in the years 1991 and 1997 can be associated with the 4th and 6th visits to Poland of Pope John Paul II. In the analyzed period the most images of Our Lady were coronated by: John Paul II – twenty-two; Cardinal Józef Glemp, Senior Primate of Poland – sixteen (and two recorona-tions); and Archbishop Józef Kowalczyk, the current Primate of Poland – fifteen (and three re-coronations). In terms of spatial distribution of the sanctuaries with images coronated by papal de-crees in the years 1990-2011 it is to be stated that the highest number of such centers of Mari-an cult is situated within the borders of the diocese of Kraków (eleven sanctuaries), and also in the dioceses of: Częstochowa (six) and Ełk and Radom (five sanctuaries each). Another remarkable area is the mountaneous region of Karpaty Polskie, where during the analyzed pe-riod thirteen images of Our Lady were coronated by Papal crowns.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection