Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. Magdalena Bogusławska (recenzja)

Abstract
Klasyfikacja czy synteza postulatów socjalizmu i komunizmu jako spójnego nurtu polityczno- -społecznego nie jest możliwa ze względu na uderzającą niejednorodność i brak jednego wzoru w poglądach na społeczeństwo. Będąc skutkiem rewolucji przemysłowej i burżuazyjnej rewolty politycznej, nurty te zmierzały do wprowadzenia realnej równości jako przeciwstawnej kierunkowi liberalnemu i stawiały w centrum stosunki społeczne oparte o ideę wspólnoty jako najdoskonalszą i najbardziej naturalną formę zrzeszenia, gdzie „wszystkie stosunki równocześnie i wzajem się wspierają”.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection