Jak socjologowie mogą skorzystać na praktyce medytacji?

Abstract
The aim of the article is to introduce the issue of meditation as a tool of assisting in the research and sociological analysis. The form of meditation adopted in the article comes from the tradition of Zen Buddhism. The meditation technique itself brings some epistemological and methodological inspirations that are derived from the tradition of Buddhist philosophy. The article describes the basic principles and practice of Buddhist meditation (Zen). In addition, these are referenced to some sociological concepts and methodology of sociological research. There is introduced the topic of deconstruction of concepts with the help of meditation practice and the development of intuition to support investigator / qualitative analyst in his/hers endeavors. At the end, qualitative methods to which meditation may be useful as part of research and data analysis have been shown.

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki medytacji jako narzędzia pomocnego w pracy badaw-czej i analitycznej socjologa. Przyjęta w artykule forma medytacji pochodzi z tradycji buddyzmu zen. Sama technika medytacyjna wnosi pewne inspiracje natury epistemologicznej i metodologicznej wy- wodzące się z tradycji lozo i buddyjskiej. W artykule opisano podstawowe założenia i praktykę medy- tacji buddyjskiej (zen). Ponadto odniesiono je do niektórych pojęć socjologicznych i metodologii badań socjologicznych. Wprowadzono temat dekonstrukcji pojęć przy pomocy praktyki medytacyjnej oraz problematykę rozwijania kompetencji intuicyjnych w arsenale podręcznych narzędzi wspomagających badacza/analityka jakościowego w jego przedsięwzięciach. Na koniec pokazano metody jakościowe, w których pomocna może okazać się medytacja ‒ jako część procesu badawczego i analitycznego.
Description
Keywords
Citation
Konecki Krzysztof T. (2015) Jak socjologowie mogą skorzystać na praktyce medytacji? „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 4, s. 52‒86. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
Belongs to collection