Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju

Abstract
W prezentowanym opracowaniu dokonano prezentacji odcinków Drogi św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim. Przedstawiono także zarys kultu św. Jakuba oraz projekt wytyczenia nowych Szlaków Jakubowych na Słowacji. Od 2011 roku trwają prace związane z wytyczeniem Drogi św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim, w które włączyli się aktywnie pracownicy naukowi z Nitry i Krakowa, a także członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, Szczyrku i w Przeworsku. Niestety projekty rozpoczęte w 2011 r. cały czas są na etapie planowania i nie osiągnęły do tej pory realizacji. Wpływ na to ma niewątpliwie nikły kult św. Jakuba na Słowacji i brak w tym kraju tradycji pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Brakuje również włączenia się lokalnych społeczności w idee znakowania szlaku, w tym przede wszystkim zaangażowania i poparcia tych działań przez duszpasterzy. W 2014 r. na Słowacji z inicjatywy caminowiczów powstał niezależnie od w/w wspólnych planów odcinek Jakubskiej Cesty z Koszyc do Czerwonego Klasztoru. Stwarza to perspektywę do dalszego przedłużenia Jakubowego Szlaku w kierunku Nowego Targu, a także wytyczenia Szlaku wzdłuż historycznego Traktu Węgierskiego z terenu woj. podkarpackiego przez Przełęcz Dukielską do Bardejowa, a następnie do Lewoczy. Tak zaprojektowany szlak połączyłby zarazem Drogę św. Jakuba Via Regia – jeden z najważniejszych odcinków w południowo-wschodniej Polsce i co za tym idzie stworzył transgraniczną – trójstronną współpracę pomiędzy Polską, Ukrainą i Słowacją.

The presented study provides a description of stretches of the Way of St. James in the borderland between Poland and Slovakia. It also includes an overview of the cult of St. James and presents a project to mark out new St. James' Routes in Slovakia. Since 2011, there have been carried out works related to marking the Way of St. James in the borderland between Poland and Slovakia, actively participated by academics of Nitra and Krakow, as well as members of the Society of St. James in Więcławice Stare, Szczyrk and Przeworsk. Regrettably, projects launched in 2011 are still in the planning stage and have not been implemented yet. Undoubtedly, it results from the fact that the cult of St. James is not very popular in Slovakia, and there is no tradition of going on pilgrimages to Santiago de Compostela in this country. Local communities have not been engaged in the idea of marking the route; in particular, there have been no support for and involvement in these activities on the part of priests. Independently of the projects referred to above, on the initiative of Camino pilgrims, a stretch of the Way of St. James from Košice to the Red Monastery was created in Slovakia in 2014. It offers a prospect of a further extension of the St. James Route towards Nowy Targ, as well as of marking the track along the historic Hungarian Route from the Podkarpackie Province, through the Dukla Pass to Bardejov, and then to Lewocza. At the same time, the so-designed trail would connect the Via Regia Way of St. James, one of the most important sections in the south-eastern Poland, and thus create a cross-border, tripartite cooperation between Poland, Ukraine and Slovakia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection