Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa

Abstract
Dotychczas nie podjęto próby oceny polskich inicjatyw foresightowych w zakresie ich wpływu na krajową politykę innowacyjną, a administracja państwowa i praktycy foresightu w Polsce nie dysponują zaleceniami, które ułatwiłyby powiązanie krajowych badań foresightowych z polityką innowacyjną państwa. W tę lukę badawczą i informacyjną wpisuje się niniejsza rozprawa, której problem badawczy sformułowano w formie następującego pytania: Jaką rolę mogą odegrać badania foresightowe w krajowej polityce innowacyjnej? Za cel główny rozprawy obrano rozpoznanie zakresu i kierunków wykorzystania badań foresightowych w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, a w szczególności, krytyczną analizę roli badań foresightowych w Polsce i wybranych krajach w tworzeniu podstaw i prowadzeniu polityki innowacyjnej państwa. Cel główny rozprawy jest powiązany z następującymi celami szczegółowymi o charakterze poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym: 1) analiza i ocena recepcji idei, terminologii i instrumentarium badawczego foresightu w Polsce; 2) opracowanie modelu integracji badań foresightowych z polityką innowacyjną państwa; 3) opracowanie kryteriów ewaluacji badań foresightowych w aspekcie ich wykorzystania w polityce innowacyjnej państwa; 4) wypracowanie zestawu dobrych praktyk i rekomendacji dla realizacji nowych projektów foresightowych i ich wykorzystania w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa.
Description
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Floriana Kuźnika, obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2014 roku.
Keywords
Citation
Ł. Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014