Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie założeń koncepcji foresightu gospodarczego. Zaproponowany przez autorów model foresightu gospodarczego został ukierunkowany na zastosowanie na poziomie organizacji. Model badań foresight powinien być adekwatny do rozmiaru i możliwości organizacji (uproszczony, zogniskowany na konkretnym problemie). W każdym wypadku jednak powinna być zachowana badawcza rzetelność oraz metodologiczna poprawność procesu foresightowego. Niniejszy artykuł może pomóc organizacjom w spełnieniu tego wymogu.
Description
Summary: The aim of this article is to present the concept of economic foresight. The model of economic foresight proposed by the authors was designed for application at the organization level. Foresight studies should be relevant to the size and capabilities of an organization (simplified, focused on a particular problem). However, in any case, the methodological robustness of research and the reliability of a foresight process should be maintained. This article can help organizations meet this requirement. Keywords: foresight, economic foresight, future-oriented strategy.
Keywords
Citation
J. Ejdys, Ł. Nazarko, Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014 nr 340, s. 651-664
Belongs to collection