Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny

Abstract
Krótko- oraz długookresowe konsekwencje integracji europejskiej są tematem niniejszej książki. Przedstawione wyniki badań stanowią rezultat prac prowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wymiarem rzeczywistości gospodarczej, który okazuje się niezmiernie istotny dla obu zarysowanych problemów, jest struktura gospodarki. Z tego powodu w przeprowadzonych badaniach bardzo mocno odwoływaliśmy się do roli struktury – stanowiła ona poniekąd pomost między dwoma obszarami i horyzontami badawczymi. Jednocześnie aspekt strukturalny procesów makroekonomicznych nie był dotychczas wystarczająco uwzględniany w pracach empirycznych. W tym miejscu należy upatrywać największej wartości dodanej płynącej z przeprowadzonych badań dla debaty ekonomicznej w Polsce i Europie. Dzięki wykorzystaniu nowych baz danych na poziomie sektorowym możliwe stały się dokładne analizy statystyczne i ekonometryczne. Drugą mocną stroną przeprowadzonych badań jest kompleksowość podejścia analitycznego i szeroka gama wykorzystanych technik badawczych. Badane problemy charakteryzują się wysoką złożonością, dlatego zastosowanie licznych technik statystycznych i ekonometrycznych pozwoli na dotarcie możliwie blisko prawdziwej natury analizowanych zjawisk.
Description
Keywords
Citation
Beck K., Grodzicki M. (2014). "Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny". Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Belongs to collection