Koordynacja udziału Polski w postępowaniach przed organami sądowniczymi Unii Europejskiej

Abstract
Terminowemu i skutecznemu wykonywaniu ekstraordynaryjnych zadań służą specjalne procedury koordynacyjne. W razie podniesienia zarzutu nieważności aktu unijnego sąd, przed którym toczy się postępowanie, ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię przepisu. Natomiast w przypadku postępowania w sporze o naruszenie prawa unijnego, ze względu na poważne skutki ewentualnego wyroku wywołującego niekorzystne skutki w sferze interesów państwa członkowskiego, konieczna staje się koordynacja takiego postępowania, zapewniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie, w tym zwłaszcza nagłośnienie medialne spraw, pozostawia jednak sporo do życzenia. Z polskiej perspektywy każde orzeczenie może posiadać bowiem istotne znaczenie, a jego właściwa wykładania wpływa na należytą i terminową transpozycję norm prawa do polskiego porządku wewnętrznego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection