Skala Zmian Życiowych - narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń

Abstract
Artykuł prezentuje wyniki prac nad walidacją Skali Zmian Życiowych (SZŻ). Kwestionariusz SZŻ jest samoopisowym narzędziem służącym do pomiaru wpływu krytycznych lub traumatycznych zdarzeń życiowych na takie obszary funkcjonowania osoby, jak: jej przekonania o wartości i sensie życia, poczucie osobistej siły, głębokość relacji z innymi ludźmi, zmiana systemu wartości oraz wzbogacenie życia duchowego. Wysoki wynik uzyskany przez osoby badane na skali SZZ może być interpretowany jako wskaźnik doświadczenia przez nią wzrostu potraumatycznego, czyli pozytywnej zmiany, która pojawia się w następstwie zmagania się jednostki z krytycznymi zdarzeniami życiowymi. Niski wynik może świadczyć o tym, że osoba badana w rezultacie przeżycia takiego zdarzenia doświadcza głównie negatywnego wpływu tego zdarzenia na jej fundamentalne przekonania dotyczące Ja oraz wartości i sensu życia. Prezentowana w artykule Skala Zmian Życiowych (SZŻ) zawiera 19 pozycji i charakteryzuje się satysfakcjonującą trafnością zbieżną i kryterialną, a także wysoką zgodnością wewnętrzną. W wyniku przeprowadzonej eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej stwierdzono, iż SZŻ posiada strukturę jednoczynnikową.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection