Turystyka rowerowa na Drodze Świętego Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym

Abstract
Prezentowane opracowanie jest próbą podsumowania działań związanych z powstaniem i rozwojem odcinków Drogi św. Jakuba w Europie i dostosowania ich dla potrzeb turystyki rowerowej. Autorzy opracowania na podstawie badań terenowych oraz wywiadów z zagranicznymi stowarzyszeniami opiekującymi szlakami jakubowymi przeanalizowali liczbę, rodzaj i charakter pielgrzymowania po Drodze św. Jakuba rowerzystów. Wśród osób badających fenomen szlaku jakubowego w Europie panuje dziś zgodne przekonanie, że odrodzenie Drogi św. Jakuba nastąpiło po pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Santiago de Compostela w 1982 r. W 1987 r. Rada Europy ogłosiła Camino de Santiago pierwszym kulturowym szlakiem Europy i zachęciła władze regionów do odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych. Pierwsze Drogi św. Jakuba zostały odtwarzane na ternie Hiszpanii, a następnie Francji. Camino de Santiago jest szlakiem po którym można pielgrzymować pieszo, rowerem lub konno. Na podstawie analizy danych z Biura Pielgrzymkowego Arcybiskupstwa Santiago de Compostela, można stwierdzić, że w latach 2005-2010 zarejestrowano blisko dwukrotny wzrost liczby pielgrzymujących na rowerze do grobu św. Jakuba (w 2010 r. było to niemal 33 tys. osób). Do najważniejszych odcinków Drogi św. Jakuba w Europie po których poruszają się rowerzyści należy wymienić: EuroVelo 3 zwane Szlakiem Pielgrzymim (EV3 – Pilgrims Route), czy Camino Frances. W Polsce, podobnie jak i w Europie – Drogi św. Jakuba są wytyczone w sposób dostosowany dla potrzeb turystyki rowerowej, jednak nie są to osobne wytyczone trasy rowerowe, a jedynie wspólne szlaki pieszo-rowerowe. W różnych częściach kraju powstają inicjatywy mające na celu rozwój turystyki rowerowej na jakubowym szlaku. Na szczególną uwagę zasługuje projekt „wyznaczenie drogi rowerowej św. Jakuba na Dolnym Śląsku”.

The present paper is an attempt to summarize actions related to the founding and development of parts of the Way of St.James in Europe and adapting them to the needs of bicycle tourism. The authors of the paper, basing on field research and interviews with representatives of foreign associations looking after the Jacobean routes have analyzed the number, kind and character of bicycle pilgrimages on the Way of St.James. Among the scholars investigating the phenomenon of the Way of St.James in Europe there is a common belief that the re-birth of the Way took place after the pilgrimage of blessed John Paul II to Santiago de Compostela in 1982. In 1987 the European Council proclaimed the Camino de Santiago as Europe’s first cultural route and encouraged regional authorities to recreate former pilgrimage routes. The first ways of St.James were recreated in Spain, and then in France. Camino de Santiago is a route that can be pilgrimaged on foot, by bike or on horseback. Basing on the data analysis from the Pilgrimage Office of the Archbishopric of Santiago de Compostela, it can be stated that in the years 2005-2010 a twofold increase in bicycle pilgrimages to the tomb of St.James was registered (in 2010 it was almost 33,000 people). Among the most important parts of the Way of St.James in Europe used by cyclists are EuroVelo 3, called the Pilgrim’s Route, and Camino Frances. In Poland, as in Europe, the ways of St.James are bicycle-friendly; however, there are no separate bicycle routes but only routes for both walkers and cyclists. Initiatives developing bicycle tourism on Jacobean routes are being taken up in various parts of the country. Special attention should be paid to the project entitled “Designing a bicycle route of St.James in the region of Dolny Śląsk.”
Description
Keywords
Citation
W: J. Śledzińska , B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie (s. 227-241). Wydawnictwo PTTK „Kraj”