Opór indywidualny. Teorie, klasyfikacje i diagnozowanie w ujęciu psychologicznym

Abstract
W artykule zaprezentowano rekonstrukcję psychologicznych ujęć zagadnienia indywidualnego oporu. Wśród nich znalazły się stanowiska definiujące opór jako dyspozycję, stan motywacyjny, stanmentalny lub typ relacji. Uwzględniono również ujęcie oporu w kontekście konfrontacji z autorytetem oraz w perspektywie teorii perswazji. W efekcie pozwoliło to na sformułowanie propozycjiwspólnego mianownika różnych stanowisk oraz uwypuklenie możliwości empirycznego ujęcia zjawiska indywidualnego oporu. W tym kontekście zaprezentowane zostały również teoretyczne podstawy oraz psychometryczne właściwości kluczowych narzędzi pomiaru indywidualnego oporu.

The article presents a reconstruction of psychological issues intakes of individual resistance. Among them are those which define resistance as a tendency, motivational state, mental state or type of relationship. There is also a model of resistance in the context of confrontation with authority and the theory of persuasion. Ultimately, it allows to formulate the proposals for a common denominator of the various positions and highlight the possibility of an empirical reflection of the phenomenon. In this context, the theoretical basis and the psychometric properties of the main tools to measure resistance were also presented
Description
Keywords
Citation
Pasikowski, S. (2014). Opór indywidualny. Teorie, klasyfikacje i diagnozowanie w ujęciu psychologicznym. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 68(4), 39-62.
Belongs to collection