Lektura "Martwych dusz" Nikołaja Gogola a zagadnienie interdyscyplinarności

Abstract
Interdyscyplinarność pojmowana jako poszerzona perspektywa poznawcza okazuje się fenomenem o ogromnym potencjale możliwości. W polu przenikania się nauk rodzą się bowiem nowe cele i rozstrzygnięcia badawcze. Przykład pokonania ograniczeń i wyjścia poza stereotypową analizę tekstów literackich stanowi propozycja odczytania powieści Nikołaja Gogola Martwe dusze jako zapisu prowadzonych negocjacji handlowych, z uwzględnieniem współczesnej wiedzy o rodzajach, fazach, technikach, stylach i taktykach negocjacji. Zaprezentowane rozważania dowodzą, że na każde dzieło literackie można spojrzeć niestereotypowo. Nawet jeśli na warsztat badawczy kładziemy klasyczną dziewiętnastowieczną literaturę, a przy jej lekturze stosujemy wiedzę i narzędzia, zaczerpnięte z dyscypliny nieliterackiej.

Interdisciplinarity conceived as an extended cognitive perspective turns out to be a phenomenon with a large potential for new opportunities. New goals and research outcomes are being born when the sciences interpenetrate. En example of overcoming limitations and going beyond the stereotypical analysis of literary text is the idea of reading the Nikolai Gogol’s Dead Souls as if it was a record of conducted trade negotiations, taking into account the present knowledge about the types, stages, techniques, styles and tactics of negotiations. The presented considerations prove that every literary work can be seen in a non-stereotypical way. Even if the object of the research is classic literature from the 19th century and knowledge and tools derived from a non-literary discipline are being used while reading it.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection