Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej

Abstract
Obecnie jesteśmy świadkami licznych dyskusji na temat efektywności kształcenia. Analizuje się zależność pomiędzy wynikami nauczania a warunkami, metodami pracy, narzędziami dydaktycznymi. Poszukuje się również przyczyn niepowodzeń szkolnych. Celem powyższych działań jest dążenie do wykształcenia społeczeństwa wiedzy. Osób zdolnych do samodzielnego myślenia, analizowania oraz nieustannego poszerzania kompetencji. W zaprezentowanych badaniach omówione zostały wyniki eksperymentu pedagogicznego na temat związku tablicy multimedialnej z efektywnością nauczania realizowanego przy pomocy metody poszukującej. W konsekwencji postawiono następujące pytanie badawcze - W jaki sposób interaktywne wykorzystanie tablicy multimedialnej w procesie edukacji wczesnoszkolnej oddziałuje na efektywność nauczania realizowanego przy użyciu metody poszukującej? Dane pozyskane na podstawie testów wiedzy wykazały, że nauczanie interaktywne z Interactive White Board jest najbardziej efektywną formą przewyższającą kształcenie tradycyjne z IWB średnio o 25%, zaś kształcenie tradycyjne realizowane przy pomocy płyty kredowej o 30%. Wysoką efektywność interaktywnego nauczania z tablicą multimedialną potwierdziły również dane zgromadzone w ramach ankiet, wywiadów oraz obserwacji. Opracowane przez autorkę narzędzia badawcze zostały uprzednio zestandaryzowane oraz poddane procedurze normalizacji. W celu zminimalizowania błędu szacowania podczas eksperymentu skorzystano z techniki rotacji grup, nadając mu tym samym charakter krzyżowy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection