Kultura organizacyjna w organizacjach non-profit - wyniki badań

Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację typów kultury organizacyjnej w organizacjach non-profit na podstawie badania własnych autorki prowadzonych w latach 2005-2006. Badaniami objęto 120 stowarzyszeń i fundacji w rejonie Dolnego Śląska. Zastosowano różne techniki badawcze, w tym obserwacje uczestniczącą, analizę dokumentacji i ankietę badawczą. Przedmiotem badania były różnorodne przejawy kultury organizacyjnej, takie jak normy, wartości, stopień sformalizowania, styl zarządzania, partycypacja, podejście do zmian, podejście do zasobów ludzkich. Analiza i typologia kultury organizacyjnej, zastosowana do celów badania, opiera się na modelu wprowadzonym przez L. Sułkowskiego w pracy "Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych" Wyniki badań wskazują, że kultura organizacyjna przejawiająca się w organizacjach poddanych badaniom to tzw."dynamiczna społeczność".
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection