Developmental Projects of University Libraries Providing Access to Scientific E-resources Financed From National and EU Funds

Abstract
Scientific libraries at universities are interested in transforming traditional scientific resources in the print form into their digital equivalents and also in providing, when possible, a free access to these resources via the Internet. The development of digital versions of scientific work and research and providing access to them can be financed from sources other than the university budget. An overview of main external sources of funding and an analysis of project documentation indicate availability of funds within the scope of activities popularising knowledge, Regional Operational Programmes and Operational Programme Digital Poland, scheduled for implementation in the years 2014–2020. The above-mentioned national and EU funds remain at the disposal of the Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Development and Marshall’s Offices. They serve the implementation of small, medium and large projects concerning the development of scientific e-resources by universities in cooperation with their libraries with the subsidy level of 100% of eligible expenditure of the project. The scale of the project being implemented should match the experience of the participating entities held in project management to date, and its execution should contribute to the development of knowledge-based economy and open science resources. It is therefore advised that universities and libraries which do not have enough experience in obtaining and implementing library projects financed from external sources apply for projects with uncomplicated structure and low budget. Whereas universities and libraries experienced in applying for external, national and European project grants, and the implementation of small, medium and large project, should create their own project portfolios for the funding of the development of digital scientific resources.

Biblioteki naukowe szkół wyższych są zainteresowane transformacją tradycyjnych zasobów naukowych w formie drukowanej na ich elektroniczne odpowiedniki, udostępniane w miarę możliwości w wolnym dostępie poprzez sieć internetową. Przygotowanie elektronicznych wersji prac i badań naukowych oraz ich udostępnienie, może zostać sfinansowane z innego źródła niż budżet uczelni. Przegląd głównych, zewnętrznych źródeł finansowania oraz analiza dokumentacji projektowej, wskazuje na dostępność środków w ramach działalności upowszechniającej naukę, regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaplanowanych do realizacji w latach 2014–2020. Wspomniane środki krajowe i unijne pozostają w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju oraz urzędów marszałkowskich. Służą one realizacji małych, średnich i dużych projektów dotyczących tworzenia e-zasobów naukowych przez uczelnie we współpracy z ich bibliotekami, a poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu. Skala realizowanego przedsięwzięcia powinna odpowiadać doświadczeniu podmiotów w dotychczasowym prowadzeniu projektów, a ich realizacja winna przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i otwartych zasobów nauki. Wskazane jest zatem, by uczelnie i biblioteki, które nie posiadają wystarczającego doświadczenia związanego z pozyskiwaniem i realizacją bibliotecznych przedsięwzięć projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych, aplikowały o projekty mające prostą strukturę i niski budżet. Natomiast szkoły wyższe i biblioteki, posiadające doświadczenie w zakresie aplikowania o zewnętrzne, krajowe i europejskie dotacje projektowe oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów małych, średnich i dużych, powinny tworzyć własne portfele projektów służące finansowaniu rozwoju cyfrowych zasobów nauki.
Description
Citation
Belongs to collection