OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2008) Cebulak, Tomasz; Firlej, Krzysztof; Juchniewicz, Małgorzata; Rowiński, Janusz; Szczepaniak, Iwona; Wiatrak, Andrzej Piotr; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Warszawski
Rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w dobie pełnego członkostwa Polski w strukturach rynku rolnego Unii Europejskiej muszą być podparte celowo skonstruowaną metodyką programowania. Powinna ona zawierać w swoich analizach studia prospektywne, w których na pierwszy plan wysuwane są scenariusze rozwoju scalające próbę określenia przyszłych warunków ograniczających zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Analiza stanu funkcjonowania przemysłu (aktualnego status quo) jest fazą wstępną do rozpoznania możliwej egzystencji w przyszłości oraz zastosowania przekształceń restrukturyzacyjnych umożliwiających bezproblemową adaptację do warunków kreowanych przez rynek. Opracowanie scenariuszy wskaże możliwości w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych oraz ograniczania strat i kosztów. W celu przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spo- żywczego, sporządzono listę kryteriów typologicznych opisujących następujące czynniki makrootoczenia i mikrootoczenia, warunkujące konkurencyjność tych przedsiębiorstw. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań na temat wpływu otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Badania zostały przeprowadzone w pięciu największych branżach przemysłu spo- żywczego, do których zaliczono: branżę owocowo-warzywną, mięsną, mleczarską, zbożową i cukierniczą. Za pomocą analizy scenariuszowej dla każdej z branż wykonano badanie czynników i trendów w analizie scenariuszowej makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Na tej podstawie zostały sporządzone wykresy burzliwości makro- i mikrootoczenia dla wszystkich branż na 2008 rok. W ten sposób pokazano, które z czynników otoczenia wpływać będą znacząco na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w 2008 roku w omawianych branżach, które będą je stabilizować, a które z nich nie będą miały na to większego wpływu.
Item
Ekonomiczne skutki zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w gospodarstwach zbożowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Badano, czy zastosowanie materiału siewnego z transgenem w odniesieniu do wybranych roślin uprawnych w zmianowaniu jest uzasadnione ekonomicznie w przeciętnym gospodarstwie zbożowym, o wielkości ekonomicznej z przedziału 40-100 ESU, prowadzącym w 2006 roku rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN. Wykorzystano model programowania liniowego, w którym jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację dochodu gospodarstwa.
Item
Produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 - pomiar i determinanty
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Ziółkowska, Justyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Analizowano produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych za pomocą indeksów Malmquista i Tornquista. Celem analizy było ustalenie kolejności czynników determinujących produktywność. W przypadku analizowanych gospodarstw wielkotowarowych istotną rolę w poprawie wyników produktywności odegrał postęp technologiczny oraz efekty skali produkcji. Zastosowanie analizy regresji niewiele wniosło do wskazania czynników poprawy produktywności przedsiębiorstw. Niejednoznaczny wpływ na indeksy Malmquista miały takie zmienne jak: kierunek produkcji (roślinny u dzierżawców, zwierzęcy w gospodarstwach zakupionych), miary z zakresu efektywności finansowej (dynamiczna reguła zadłużenia, płynność finansowa, itp.) oraz stopa subsydiowania.
Item
Tendencje zmian światowych cen żywności i ich implikacje dla globalnego rynku żywnościowego - rozważania na tle sześćdziesiątej siódmej Sesji Komitetu Towarowego FAO (CCP)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Dybowski, Grzegorz; Kobuszyńska, Mira; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Najwyższy od lat wzrost światowych cen żywności w latach 2006-2008, a następnie gwałtowny ich spadek, spowodował konieczność weryfikacji czynników regulujących kształtowanie się cen rolnych i żywnościowych. Powstały pytania o to, czy kryzys ten był zjawiskiem przejściowym i jednorazowym, czym współczesne mechanizmy regulujące rynki rolne różnią się od dotychczasowych. Jakie środki zaradcze może podjąć społeczność międzynarodowa dla zapobiegania tragicznym konsekwencjom podobnych kryzysów w przyszłości? W dyskusjach nad tymi zagadnieniami można wyróżnić kilka dominujących obszarów tematycznych, m.in.: środki polityk narodowych zastosowane w reakcji na kryzys, konkurencję energetycznych surowców rolnych o ziemię i ich wpływ na ceny rolne, wyniki rokowań rolnych WTO oraz próby minimalizowania zakłóceń w światowym handlu rolnym, jakie powoduje polityka wpierania krajowego rolnictwa. Kraje reprezentowane na forum ONZ-FAO mają różny punkt widzenia na te problemy.
Item
Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Dzun, Włodzimierz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Analizowano zmiany w RSP w procesie przemian systemowych w latach 1989-2003. Odniesiono się także do sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej RSP w latach 80. Potwierdzono proces ciągłego zmniejszania liczby spółdzielni, powierzchni gruntów rolnych w ich użytkowaniu oraz pracujących członków spółdzielni. W warunkach zaostrzającej się konkurencji, utrzymywały się na rynku z reguły RSP większe, silniejsze ekonomicznie, dobrze zarządzane, które potrafiły zrestrukturyzować i zmodernizować swoje przedsiębiorstwa. W przededniu wejścia Polski do UE zdecydowana większość spółdzielni (szczególnie RSP) była dobrze przygotowana do konkurowania nie tylko na krajowym, ale także na wspólnym rynku rolnym UE. Jednak wciąż około 1/4 RSP było słabych ekonomicznie a perspektywy ich utrzymania się na trudnym rynku rolnym były znikome.