OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Praca dziecka w rodzinie – na przykładzie badań w województwie lubelskim
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Truskolaska, Justyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Praca jest bardzo ważnym wymiarem życia ludzkiego. Podstawowym środowiskiem, które wychowuje przez pracę i do pracy jest rodzina. W latach 2006–2008 badano 176 rodzin (803 rodziców i dzieci) województwa lubelskiego. Celem badań było m.in. opisanie wychowania przez pracę w rodzinie na wsi i w mieście, na przykładzie obowiązków domowych.
Item
Opcja fundamentalna jako „nowy” paradygmat moralności
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teoria opcji fundamentalnej jest jedną z wielu prób odnowy teologii moralnej. Stanowi klucz hermeneutyczny pozwalający głębiej zrozumieć życie moralne współczesnego człowieka, ponieważ nie odnosi się ona (opcja fundamentalna) tylko do pojedynczego aktu moralnego, ale obejmuje całą osobę, jej tło egzystencjalne. Dlatego też ma doniosłe znaczenie w postrzeganiu moralności nie tylko jako moralności czynu, ale przede wszystkim jako moralności osoby. W tym sensie prezentuje ona pewien model interpretacji działania moralnego człowieka, a w szczególności jego istotnego wymiaru, jakim jest wolność. W ocenie moralnej teoria opcji fundamentalnej pozostaje tak długo kontrowersyjna, jak długo przyjmuje się dualistyczną antropologię człowieka, a także subiektywistyczne podejście do ludzkiej moralności.
Item
Le virtù nell’educazione morale. Secondo il pensiero di J. Woroniecki
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 2006) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
In realtà sviluppare l’identità del soggetto, secondo J. Woroniecki, è possibile tramite l’autoeducazione della persona. Questo significa che ogni persona dovrebbe scoprire la sua competenza morale, cioè diventare capace di prendere decisioni consapevoli, libere e responsabili. Assumere un dovere dell’autoeducazione apre un orizzonte di un’etica della responsabilità. In tale prospettiva la persona è vista nel suo costruirsi come soggetto morale, e nel suo realizzarsi come soggetto morale, solo nella relazione all’altro, al mondo e soprattutto a Dio. L’educazione dell’uomo, centrata sulla coscienza come luogo originario dell’esperienza morale e del suo maturare, offre infatti un modello di riferimento, in cui i valori e le norme sono proposti oggettivamente. L’uomo ha bisogno di aiuto e di maturazione nella verità, nella obiettività che porta al mondo, in relazione al Bene Assoluto.
Item
Kompetencje komunikacyjne katechetów warunkiem skutecznej katechezy
(Wydawnictwo KUL, 2019) Simiński, Łukasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katecheci posługujący zarówno w środowisku szkolnym jak i w parafialnym muszą odznaczać się ściśle określonymi kompetencjami. Jedną z nich są zdolności komunikacyjne. Dlatego też w niniejszym artykule zostało podjęte zagadnienie kompetencji komunikacyjnych katechetów. Najpierw zaprezentowane zostało samo pojęcie komunikacji oraz komunikacji interpersonalnej. W drugiej część wskazano na konkretne zdolności komunikacyjne, którymi powinni odznaczać się kompetentni katecheci. Na zakończenie natomiast zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród czynnych zawodowo katechetów, które odzwierciedlają ich opinie na temat posiadanych kompetencji komunikacyjnych.
Item
Katechetyczne wykorzystanie religijnych gier planszowych w przekazie treści wiary
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019) Simiński, Łukasz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł jest próbą ukazania wartości i znaczenia gier planszowych, a także zwrócenia uwagi na możliwość wykorzystania ich na katechezie. Jest on pierwszą częścią, teoretyczną, prezentacji zagadnienia. Część druga i trzecia, będą obejmowały prezentację dostępnych na rynku gier planszowych o tematyce religijnej oraz propozycję katechetycz- nego ich wykorzystania. Wychodząc od pojęć gry i zabawy, które zostały nakreślone w ujęciu wybranych twórców, ukazano je jako jedne z podstawowych form aktywności człowieka. Następnie autor, przechodząc już do samych gier, uściśla to, jak są określane w literaturze przedmiotu, aby zająć się szczególną formą aktywizacji, jaką są gry planszowe. Ostatnia część artykułu przedstawia wartość edukacyjną i wychowawczą oraz znaczenia stosowania dedykacyjnych gier planszowych na katechezie.