OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Preparation for Marriage and Family Life in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
(Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019-06-18) Pyźlak, Grzegorz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pope Francis’ teaching on preparation for marriage and family life in his Apostolic Exhortation Amoris Laetitia reflects his concern for providing engaged couples with a holistic human and Christian formation that will preparing them to responsibly realize their vocation to marriage and family. This task is particularly important because families today are broken and the value of marriage is under attack. The environment in which engaged couples are immersed is very important in the process of preparing them for marriage and family life, since it is the place where the personality of the new family members is formed. For this reason, Pope Francis offers new pastoral initiatives that aim at increasing the effectiveness of marriage preparation by engaging missionary families and the families of the engaged couples as well as “a variety of pastoral resources.” In his exhortation, Pope Francis shows the importance of freedom of choice, fidelity, and the indissolubility of the marriage bond. He also points out the importance of having the proper approach to the marriage celebration and wedding reception. Pope Francis encourages engaged couples to opt for modest and simple celebrations “in which love takes precedence over everything else” (AL 212) because love has the power to unite spouses if it is “strengthened and sanctified by grace [of the sacrament]”
Item
Troska o rodziny w sytuacjach trudnych
(Bonus Liber, 2020-11-27) Pyźlak, Grzegorz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
W trosce o małżeństwa i rodziny, które przeżywają trudną sytuację, ważne jest nauczenie ich, jak przejść od sytuacji problemowej do rozwiązania. Próby rozwiązania tej sytuacji mogą być długotrwałe i skomplikowane. Należy jednak zauważyć, że czas potrzebny na znalezienie rozwiązania zależy głównie od natury problemu oraz od cech charakteru osoby, a także od jej intencji. Wśród trudnych sytuacji autor wymienia troskę Kościoła o osoby z niepełnosprawnościami. Sytuacja ta pomaga rodzicom odkryć prawdę, że każdy człowiek jest powołany przez Boga. Autor książki dalej omawia problem wzrostu liczby osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i pornografii, a także tych, którzy przystępują do różnych sekt. Leczenie takich nałogów nie jest łatwe, dlatego więcej uwagi należy poświęcić profilaktyce. Wśród ważnych wyzwań, przed jakimi staje każdy człowiek, jest także to, które dotyczy przygotowania do własnej starości. Dlatego jednym z ważnych celów duszpasterstwa osób starszych jest przygotowanie ich do życia sakramentalnego, zwłaszcza gdy zaniedbuje się tę dziedzinę życia. Jednym z pozytywnych kierunków w Kościele katolickim jest powrót do pewnych form życia konsekrowanego, czyli konsekracji wdów i dziewic. Należy jednak zauważyć, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stają przed osobami konsekrowanymi, jest dawanie świadectwa wyjątkowej komunii z Bogiem i Kościołem. W sytuacji trudnej znajdują się również rodziny, które nie są w stanie zaangażować się w życie swojej parafii. Wcześniej dotyczyła ona głównie par żyjących w konkubinacie lub rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Współcześnie dotyczy także osób, które utraciły więź z Kościołem po sakramencie bierzmowania. Nieregularny stan funkcjonowania rodziny dotyczy również małoletnich małżeństw. Warto zauważyć, że tylko dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć małżeństwo. Dlatego akty seksualne w małżeństwie powinny opierać się na odpowiedzialnej postawie małżonków wobec rodzicielstwa, ponieważ decyzja o posiadaniu dzieci jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu małżonków. W trudnej sytuacji są także małżeństwa i rodziny, które cierpią z powodu zerwania więzi małżeńskiej i rodzinnej: tzw. Rodziny emigranckie. Nauka Kościoła bezpośrednio odnosi się do takich sytuacji, dając szereg sposobów pomocy, poprzez upowszechnianie modelu małżeństwa zorientowanego na osobę, tworzenie systemu poradnictwa i środowiska wspierającego. Wśród trudnych sytuacji znajdują się również rodziny marynarzy i żołnierzy. Rodziny te często stoją w obliczu separacji. Dlatego rodzice powinni mieć świadomość, że ciągła nieobecność jednego z małżonków może skutkować dezintegracją rodziny. Kapelani więzienni, w trosce o rodziny w sytuacjach trudnych, mają do odegrania ważną rolę. Ten rodzaj duszpasterstwa jest szczególnie ważny ze względu na specyfikę pracy osób zatrudnionych w Służbie Więziennej i ich rodzin. Dlatego warto uczyć pracujących tam i skazanych, jak budować więź rodzinną. Również małżeństwa mieszane są wyzwaniem dla duszpasterstwa. Wyzwanie dotyczy odpowiedzialnego przygotowania tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo mieszane i zapewnienia im należytej opieki.
Item
Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej
(Redakcja Wydawnicza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2017-03-14) Pyźlak, Grzegorz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
The aim of the article is to directly address the awareness of the contemporary man and present him the importance of the marriage vow in the theological view. In His teaching Christ confirms that marriage, as the foundation of the family, reąuires love, fidelity and marital honesty as well as indissolubility in the mutual and total gift of the man andthe woman. The unity of marriage ofthe two which is built in such a way does not destroy the personality of any of the spouses but it enriches them. It also reflects the teaching ofthe Church about the sacramental naturę of marriage as an indissoluble covenant. What is morę, such an approach becomes a security and support for the new life which is to be born in the Catholic marriage. A child certainly needs both security and stability which are to be given to him by his faithful parents. In the contemporary times the theological view ofthe marital vow is morę and morę often being replaced by other views of marriage introduced by morę particular sciences. This can enhance manipulation which presents the theological view of the marriage vow as too demanding for the contemporary people.
Item
Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2016) Zaborowska, Agnieszka; Zadroga, Adam; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Celem artykułu jest wskazanie przesłanek dla podniesienia jakości poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz przedstawienie koncepcji integralnego poradnictwa specjalistycznego, które będzie bardziej adekwatne do występujących potrzeb. Autorzy stawiają tezę, że poradnictwo specjalistyczne w Polsce w obecnym kształcie jest niewystarczająco efektywne i wymaga poszukiwania nowych rozwiązań. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny izostał opracowany przy zastosowaniu metody analizy literatury przedmiotu, źródeł zastanych oraz wywiadu. Odwołując się do zebranych informacji o obecnej formie poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz w oparciu ogólniejsze przesłanki związane z potrzebą podniesienia jakości usług społecznych, autorzy wypracowali koncepcję integralnego poradnictwa specjalistycznego, którego model obejmuje wprowadzenietrzech komponentów: innowacyjnego standardu poradnictwa specjalistycznego, nowych rozwiązań organizacyjno-systemowych oraz uzupełnienie kompetencji liderów poradnictwa
Item
Asystentura rodziny - społeczny i instytucjonalny kontekst zawodu w opinii asystentów rodzin
(2017) Zaborowska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Od 1 stycznia 2015 r. na każdą gminę został nałożony obowiązek zatrudniania asystentów rodzin. Niezależnie od tej powinności profesja asystenta rodziny rozwijała się w wielu gminach przez poprzednie trzy lata. Asystent rodziny to zawód „młody”, został wprowadzony w 2012 r. i do końca roku 2014 był rozwiązaniem fakultatywnym. Głównym celem artykułu jest wskazanie przesłanek do usprawnienia pracy asystentów rodziny oraz rekomendacji zmian związanych z funkcjonowaniem asystentów w systemie pomocy społecznej. Prezentowane stanowisko wynika z analizy badań przeprowadzonych w 2016 r. wśród asystentów rodziny, w wyniku których został m.in. zaprezentowany zakres wykonywanych przez nich usług. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania: czy instytucja asystenta rodziny okazuje się być skuteczną formą wsparcia? Jak nałożony na gminy obowiązek przyczynia się do zmiany systemu wsparcia rodzin? Jakie wyzwania i nowe potrzeby pojawiają się w związku z pracą asystentów rodziny?