OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
(Wydawnictwo Episteme, 2021) Zyśk-Domagała, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Realizacja tej publikacji utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet sytuacja trudna – a niewątpliwie taką jest okres pandemii – może stać się korzeniem dobra i źródłem nowych rozwiązań, które będą w stanie na stałe poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży. Jest to widoczne zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, są obecnie w zasięgu ręki: lekcje są nagrywane i udostępniane w innym czasie, materiały dydaktyczne wysyła się uczniom w formie edytowalnej, a dzieci przewlekle chore mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, uczestnicząc w lekcjach ze szpitalnego łóżka. Liczne wizualizacje i szeroka gama materiałów elektronicznych mogą mieć istotne znaczenie motywujące i podnoszące poziom zaangażowania uczniów. Nowe formy kontaktu online mogą wspierać edukację, terapię, duszpasterstwo, a także umożliwiać regularny kontakt mimo fizycznej nieobecności. W naszym zespole badawczym nie wyłączamy jeszcze kamerek – nadal przyglądamy się i analizujemy kolejne oblicza zdalnej edukacji i terapii i jesteśmy przekonani, że wiele pytań czeka jeszcze na rzetelną odpowiedź naukową.
Item
Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych
(Episteme, 2022) Ozimek, Marek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), z uwzględnieniem zmienności czynników społecznych (środowiskowych i edukacyjnych). Należy stwierdzić, że dotychczas zagadnienia te były w niewystarczający sposób naukowo eksplorowane. Wyniki badań będą miały cele ścisłe naukowe (wzbogacenie teorii) oraz praktyczne, czyli podane zostaną przesłanki do udoskonalenia pracy policji w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Prakseologiczna użyteczność wyników badań może wyrazić się zarówno w ocenie potencjału, jakim dysponują te szczególnego rodzaju służby społeczne, jak i w określaniu dalszych perspektyw doskonalenia strategii i warunków pracy policji na polu ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z realnymi potrzebami.
Item
Filozofia kształtowania charakteru
(Wydawnictwo Episteme, 2023-05-23) Smołka, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mimo dynamicznego rozwoju nauk empirycznych filozofia wychowania pozostaje podstawową dyscypliną, w ramach której można wyjaśnić, czym jest wychowanie. Ewa Smołka wkracza w ten obszar nauki i podejmuje wyzwanie sformułowania odpowiedzi na pytanie o istotę wychowania. Pretekstem ku temu staje się refleksja nad myślą niemieckiego filozofa i pedagoga Friedricha Wilhelma Foerstera. Słowo „pretekst” użyte zostało celowo, ponieważ lektura skłania do wniosku, że Autorka nie tyle próbuje zrekonstruować i uporządkować stworzoną przez wspomnianego etyka pedagogikę kształcenia charakteru, ile wykorzystać tę pracę do refleksji nad fundamentalnymi dla wychowania pytaniami. Nie chodzi o myśl Foerstera, ale o prawdę! Nie chodzi o wiedzę, ale o mądrość! Autorka z jednej strony poszukuje zatem wartościowych przemyśleń, obecnych w pracach niemieckiego filozofa, a z drugiej strony „organizuje” dyskusję z nim, zapraszając do niej przede wszystkim filozofów i pedagogów zorientowanych personalistycznie. W tle obecne są liczne pytania. Czym jest wychowanie? Jaka jest natura człowieka, który w nim uczestniczy? W jakim kierunku wychowanie powinno zmierzać? Jakie czynniki mogą pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu?
Item
Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, 2023-02-22) Bielecki, Marek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących osobie ludzkiej jest wolność sumienia i religii, proklamowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Owa wartość stanowi punkt odniesienia do innych praw i wolności, z którymi niejednokrotnie wchodzi w ścisłą korelację. Podstawą rzeczonej wolności jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność osoby ludzkiej, której poszanowanie i ochrona jest powinnością władz publicznych (art. 30). Należy już na wstępie zauważyć, że ustrojodawca – gwarantując różnorodnym podmiotom katalog praw związanych ze sferą religijności – posłużył się niejednorodną terminologią, która może wprowadzać chaos interpretacyjny. W tekście ustawy zasadniczej występują bowiem takie określenia, jak: „wolność sumienia i religii” (art. 53 ust. 1), „wolność sumienia i wyznania” (art. 48 ust. 1) czy „swoboda wyrażania przekonań religijnych” (art. 25 ust. 2). W doktrynie dość powszechnie wszystkie wymienione pojęcia określa się mianem „wolności religijnej”, choć jest to termin normatywny, występujący na gruncie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który został użyty w kontekście uprawnień przysługujących osobie skazanej (art. 102, ust. 3)4. Dla uściślenia zakresu prowadzonych badań warto doprecyzować występujące określenia, których interpretacja nie jest tożsama.
Item
Jakość życia adolescentów w czasie pandemii Covid-19. Praktyczny poradnik profilaktyki i wsparcia. Część 2.
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022-10-07) Chwaszcz, Joanna; Łysiak, Małgorzata; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka jest skierowanym do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców. Treści w niej zawarte zostały oparte na wynikach ogólnopolskich badań, przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej 4828 adolescentów z 557 szkół na terenie całej Polski, wskazują konkretne czynniki chroniące, które powinny być wzmacniane w celu poprawy jakości życia młodzieży. Pozycja napisana jest przystępnym językiem, co powoduje, że książka ta, może być znakomitym źródłem wiedzy nie tylko dla specjalistów, np. osób realizujących działania profilaktyczne, nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych, ale też wszystkich rodziców, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i wzmocnić swoje relacje z dzieckiem.