OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych
(Episteme, 2022) Ozimek, Marek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), z uwzględnieniem zmienności czynników społecznych (środowiskowych i edukacyjnych). Należy stwierdzić, że dotychczas zagadnienia te były w niewystarczający sposób naukowo eksplorowane. Wyniki badań będą miały cele ścisłe naukowe (wzbogacenie teorii) oraz praktyczne, czyli podane zostaną przesłanki do udoskonalenia pracy policji w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Prakseologiczna użyteczność wyników badań może wyrazić się zarówno w ocenie potencjału, jakim dysponują te szczególnego rodzaju służby społeczne, jak i w określaniu dalszych perspektyw doskonalenia strategii i warunków pracy policji na polu ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z realnymi potrzebami.
Item
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
(Episteme, 2021-09-28) Domagała-Zyśk, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki Amilkiewicz-Marek dotyczący miejsca i roli rodziców w nauczaniu zdalnym, oraz drugi – Katarzyny Śliz przedstawiający doświadczenia nauczycieli – są artykułami kontynuującymi zeszłoroczne badania. Pokazano w nich i przeanalizowano nie tylko aktualne doświadczenia badanych osób, ale wskazano na dynamikę zmian, która dokonała się w okresie ostatniego roku. Kolejne dwa teksty tej części dotyczą doświadczeń edukacji przedszkolnej: Katarzyna Szolginia przedstawia dobre praktyki zdalnej edukacji przedszkolnej w kontekście animowania gier i zabaw z dziećmi trzy- i czteroletnimi, natomiast Urszula Kmita dzieli się doświadczeniem pracy online z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościami kontynuowania tej formy edukacji także w okresie post-pandemicznym. Agnieszka Siedliska przedstawia po raz kolejny doświadczenia zdalnej pracy logopedycznej, także w kontekście wykorzystania tej specyficznej formy ‘teleporady” w regularnej praktyce logopedycznej. Julia Zyśk natomiast kontynuuje analizę metody harcerskiej, wskazując na jej walory w pracy wychowawczej w okresie pandemii i nie tylko. Druga część monografii obejmuje doświadczenia edukacji zdalnej na uczelni. Pierwsze trzy teksty dotyczą samopoczucia studentów w sferze psychologicznej, fizycznej i duchowej. Studentka psychologii, Weronika Grygierzec, analizuje w niej zjawisko nowej formy lęku społecznego – lęku w sytuacjach związanych z edukacja zdalną, a Emilia Dyczkowska – studentka pedagogiki – pisze o zmianach w zakresie aktywności fizycznej studentów w czasie lockdownu, a Marcelina Koncewicz – studentka prawa – o doświadczeniach religijnych studentów pozbawionych w okresie pandemii możliwości korzystania z tradycyjnego duszpasterstwa akademickiego. Kolejne cztery teksty w tej części dotyczą studentów z niepełnosprawnościami: Paulina Korach kontynuuje analizę doświadczeń studentów z niepełnosprawnością ruchu, natomiast Beata Gulati, Maria Skoczyńska i Paulina Lewandowska przedstawiają ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących, w kontekście uczenia się języka obcego w formie online, skuteczności nauczania wspomaganego technologicznie oraz zoom fatigue – zmęczenia edukacją zdalną.
Item
Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19
(Episteme, 2020-09-30) Domagała-Zyśk, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Rodzina - historia i współczesność
(Episteme, 2018) Kiereś, Barbara; Gromek, Monika; Hryszan, Katarzyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych
(Episteme, 2017) Opozda, Danuta; Leśniak, Magdalena; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II