OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Opcja fundamentalna jako „nowy” paradygmat moralności
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teoria opcji fundamentalnej jest jedną z wielu prób odnowy teologii moralnej. Stanowi klucz hermeneutyczny pozwalający głębiej zrozumieć życie moralne współczesnego człowieka, ponieważ nie odnosi się ona (opcja fundamentalna) tylko do pojedynczego aktu moralnego, ale obejmuje całą osobę, jej tło egzystencjalne. Dlatego też ma doniosłe znaczenie w postrzeganiu moralności nie tylko jako moralności czynu, ale przede wszystkim jako moralności osoby. W tym sensie prezentuje ona pewien model interpretacji działania moralnego człowieka, a w szczególności jego istotnego wymiaru, jakim jest wolność. W ocenie moralnej teoria opcji fundamentalnej pozostaje tak długo kontrowersyjna, jak długo przyjmuje się dualistyczną antropologię człowieka, a także subiektywistyczne podejście do ludzkiej moralności.
Item
Glottodydaktyka ojczystojęzyczna w systemie edukacyjnym Bronisława Rocławskiego
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ustawiczne uczenie się jest istotnym wymogiem współczesnego życia, a wszelkie trudności w tym zakresie, chociażby w czytaniu, rozumieniu tekstu, czy pisaniu stanowią główną przeszkodę w osiągnięciu najwyższych ocen w nauce i w dążeniu do szybkich zmian nie tylko technologicznych. Pracując z dzieckiem metodą „glottodydaktyki” ojczystojęzycznej, stworzonej i ciągle doskonalonej przez prof. Bronisława Rocławskiego, już od najmłodszych lat można zapewnić uczniom osiągnięcie sukcesu zarówno w szkole, jak i w karierze pozaszkolnej. Artykuł ten prezentuje najważniejsze założenia „glottodydaktyki” ojczystojęzycznej w systemie edukacyjnym B. Rocławskiego jako innowacyjnej metody nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie letniej szkoły prowadzonej przez Profesora, a posiadając licencję i kwalifikacje do prowadzenia zajęć tą metodą, skutecznie realizuje ją wśród studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Item
Correction de la prononciation de la voyelle [œ] en français selon la méthode verbo-tonale – proposition d’activités pour les apprenants et les enseignants polonais dans l'éducation précoce
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019) Billerey, Bozena; Borowska, Barbara; Institut Catholique de Toulouse, France; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
L’apprentissage d’une langue étrangère comprend plusieurs aspects. Afin de comprendre les natifs, il est nécessaire de bien percevoir les sonorités de la langue étudiée pour pouvoir ensuite les reproduire. Cette perception subit, entre autres, l’influence du crible phonologique de la langue maternelle. La mauvaise prononciation des langues étrangères résulte d’une mauvaise interprétation perceptive. Afin de corriger la prononciation, nous pouvons utiliser la méthode verbo-tonale en classe de français langue étrangère. Nous proposons ici un exemple d’activité de correction de la prononciation de la voyelle [oe] selon cette méthode à destination des apprenants polonais et des enseignants polonais dans l’éducation précoce.
Item
Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015) Nowak, Marian; Stoch, Elżbieta; Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Książka jest wyrazem szczególnego szacunku i uznania środowiska uczelnianego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Profesor Marii Barbary Styk. W części II znalazły się obszerne studia i rozprawy z zakresu dramatu i teatru, pokazujące dziedzictwo teatru polskiego i obcego, jego nurty, kręgi tematyczne, recepcję krytyczną sztuk oraz myśl mistrzów. Jako materiał egzemplifikacyjny zamieszczono liczne fotografie. Z rozprawmi z teatrologii korespondują studia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, wspomnienia (część III) oraz rozprawy prezentujące myśl pedagogiczną i społeczną w aspekcie pedagogiki chrześcijańskiej (część IV).
Item
Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013) Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prezentowana monografia stanowi studium porównawcze dotyczące czytelnictwa oraz korzystania z oferty instytucji kultury przez młodzież licealną w Polsce i we Francji. Powstała w oparciu o materiały empiryczne zgromadzone przez autorkę w wyniku badań terenowych prowadzonych w latach 2005-2008 w wybranych miejscowościach na obszarze obu krajów. Jej celem jest obserwacja zmian zachodzących w czytelnictwie, aktywności kulturalnej oraz edukacji młodzieży polskiej i francuskiej w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Sondaż wśród licealistów prowadzony był w dwóch wybranych regionach: w Polsce na terenie byłego województwa radomskiego i we Francji w regionie Île-de-France. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 691 respondentów, wśród których było 455 licealistów z Polski i 236 z Francji. Młodzież odpowiadała pisemnie na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety audytoryjnej. Szczególnie dużo miejsca w prezentowanej rozprawie zostało poświęcone czytelnictwu, przede wszystkim książek, a następnie prasy. Jednak obecnie dostęp do informacji i wiedzy w coraz większym stopniu zawdzięczamy komputeryzacji i internetyzacji, dlatego ważna była również odpowiedź na pytanie, jak badana młodzież korzysta z tych nowych nośników. Preferencje kulturalne młodzieży zostały przedstawione na szerokim tle, biorąc pod uwagę z jednej strony środowisko lokalne młodych ludzi, tzn. rodzinę, szkołę i miejsce zamieszkania, z drugiej zaś ich aspiracje edukacyjne i zawodowe. Autorka zwraca szczególną uwagę na podobieństwa i różnice w zainteresowaniach młodzieży polskiej i francuskiej. Najważniejsze wnioski płynące z badania pokazały, że polskich i francuskich licealistów więcej łączyło niż dzieliło, mimo różnic historycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych między obu krajami. Wszyscy mieli podobne aspiracje edukacyjne i zawodowe, podobnie myśleli o swojej przyszłości i podobnie uczestniczyli w kulturze. W przyszłości zdecydowana większość miała powielić pozycję społeczną swoich rodziców, czyli zasilić grupy inteligencji lub klasy średniej, tradycyjnie głównych odbiorców kultury oficjalnej i nurtu, który zwykło się określać mianem – wysokiej. Chociaż w zainteresowaniach młodzieży wyraźnie zarysowała się przewaga treści popularnych i gatunków oferowanych przez kulturę masową, to jednak w wyborach licealistów można było zauważyć pewne kultywowanie etosu „bycia inteligentem”, tyle że poczucie elitaryzmu u znacznej części młodzieży sprowadzało się do przeświadczenia o większych szansach życiowych głównie w aspekcie prestiżowo-materialnym niż umysłowo-kulturalnym. Natomiast nie ulega kwestii, że tradycyjne instytucje i formy aktywności kulturalnej coraz częściej zderzają się z ofertą nośników cyfrowych i zaczynają z nią przegrywać. Internet okazał się atrakcyjniejszy od książki, gazety, kina i teatru, co jednak nie oznacza, że młodzież przestała czytać, oglądać filmy czy słuchać muzyki.