OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Ocena zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się
(Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1999) Batorski, Jarema; Uniwersytet Jagielloński
Celami głównymi pracy są: 1) uporządkowanie perspektyw, definicji i atrybutów przypisywanych uczącej się organizacji i organizacyjnemu uczeniu się; 2) określenie relacji zachodzących pomiędzy zdolnością przedsiębiorstwa do uczenia się a efektywnością jego funkcjonowania. Celami praktycznymi pracy są: 1) zaproponowanie zestawu atrybutów orientacji organizacji na uczenie się służących do oceny zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się; 2) wypracowanie metodyki umożliwiającej podwyższenie zdolności polskich przedsiębiorstw do uczenia się. Praca zawiera wyniki badań 27 polskich przedsiębiorstw umożliwiających ich ocenę zdolności do uczenia się. Badaniami objęto głównie spółki akcyjne, powstałe z przekształcenia dawnych przedsiębiorstw państwowych. Na kanwie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 1) efektywność polskich przedsiębiorstw jest skorelowana dodatnio z prawidłowymi procesami organizacyjnego uczenia się; 2) konieczność większego nacisku na uczenie się przedsiębiorstwa nie wiąże się z jego innymi niesprawnościami. Częsta jest bowiem sytuacja, w której ważność parametrów organizacji uczącej się jest większa w przedsiębiorstwach mniej efektywnych. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką przy doskonaleniu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. W pracy zostały także omówione zasady: tworzenia organizacji uczącej się, wzmacniania organizacyjnego uczenia się i efektywnego zarządzania wiedzą.
Item
Kotowicz: Passio ex D
(Musica Iagellonica, 1998) Marchwica, Wojciech M.; Uniwersytet Jagielloński
Pierwsze wydanie "Pasji" Kotowicza przygotowane zostało w oparciu o dwa źródła: (1) rękopis Biblioteki oo. Cystersów w Mogile, sygnatura 1024, oraz (2) rękopis Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, sygnatura 77/A II 17. W trakcie przygotowywania "Pasji" do druku przyjęto założenia redakcyjne wynikające z źródłowo-krytycznego podejścia do rękopisów.
Item
The virtuosity and aesthetic beliefs of Wanda Landowska
(Musica Iagellonica, 1999) Marchwica, Wojciech M.; Uniwersytet Jagielloński
WIRTUOZOWSTWO I POGLĄDY ESTETYCZNE WANDY LANDOWSKIEJ Artykuł poświęcony jest Wandzie Landowskiej, której 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci obchodziliśmy w 1999 roku. Przedstawiono tu pokrótce dzieje życia artystki, podkreślajśc wielki wpływ, jaki miała na sztukę wykonawczą XX wieku. Wszystkie dziedziny jej aktywności — wykonawstwo, nauczanie, piśmiennictwo, aż po utworzenie prywatnego muzeum instrumentów — były wyrazem myślenia „historycznego” o sztuce wykonawczej. Landowska zdobyła uznane całego świata muzycznego. Rozwinąła nowoczesną technikę klawesynową, a jej interpretacje cechowały się witalnościa i niezwykłą świeżością. Jej pisma i wypowiedzi o muzyce świadczą o głębokiej wiedzy, wnikliwości i intuicji autorki w odczytaniu i interpretacji muzyki dawnej.
Item
Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski, „Gramatyka japońska” t. I (rec.)
(Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, 1999) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Item
Gramatyczne wykładniki honoryfikatywności w języku japońskim epoki Heian – analiza na podstawie fragmentu „Genji monogatari”
(Zakład Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Celem artykułu była próba przedstawienia ogólnego zarysu modelu funkcjonowania kategorii honoryfikatywności w japońskim tekście literackim z okresu Heian. Przedstawione zostały sposoby traktowania honoryfikatywności w językoznawstwie japońskim, a następnie - wychodząc od pragmatycznego modelu omawianej kategorii - autor starał się zaanalizować wykładniki gramatyczne keigo, które pojawiły się w badanym materiale - księdze "Hotaru" z "Opowieści o księciu Genji". Przeprowadzona analiza pokazała, że w honoryfikatywności starojapońskiej zdecydowanie dominowała warstwa wywyższająca (sonkeigo), natomiast prawie w ogóle nie pojawiała się honoryfikatywność uprzejma, skierowana na odbiorcę komunikatu (teineigo) - choć gramatyki klasycznego języka japońskiego stwierdzają, iż teineigo było już żywą subkategorią w okresie Heian.