OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Reinforced self-affirmation as a method for reducing eyewitness memory conformity: An experimental examination using a modified MORI technique
(Wiley, 2023-03-26) Kękuś, Magdalena; Chylińska, Klaudia; Szpitalak, Malwina; Polczyk, Romuald; Ito, Hiroshi; Mori, Kazuo; Barzykowski, Krystian; Uniwersytet Jagielloński; Aichi University; Tokyo University of Agriculture and Technology
The manuscript describes an experimental investigation of a technique that might reduce memory conformity: the reinforced self-affirmation procedure (RSA). While previous studies have already demonstrated the RSA's effectiveness in reducing other memory distortions (e.g., the misinformation effect and interrogative suggestibility), this has not been tested in the context of the co-witness memory conformity effect. To this end, we utilized the well-known MORI technique to study co-witness memory conformity under well-controlled experimental conditions. While viewing different versions of the same movie, pairs of participants were sat beside each other, believing that they were viewing the same version. Next, they answered figurs collaboratively, which guided them to discuss conflicting details. Finally, participants individually took a recognition test, but in the experimental condition this was preceded by the RSA procedure, which was expected to be an effective way of eliminating the effect of memory conformity. Unexpectedly, this assumption was not confirmed. This result is further discussed.
Item
Raport z badań: Wdrażanie dostępności w publicznych instytucjach kultury w Polsce
(Uniwersytet Jagielloński, 2023-12-31) Konior, Agnieszka; Pluszyńska, Anna; Uniwersytet Jagielloński
W ostatnich latach obserwujemy zmiany, których celem jest dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez ułatwienie dostępu m.in. do oferty kulturalnej. Zmiany te nabrały tempa wraz z wdrożeniem ustaw regulujących dostępność w Polsce. Brakuje jednak wiedzy, jak publiczne instytucje kultury sobie radzą pod względem organizacyjnym, prawnym, finansowym, a także mentalnym z wdrożeniem obowiązujących przepisów. Celem projektu było wypełnienie tej luki badawczej. W roku 2021 autorki przeprowadziły badania dotyczące dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w publicznych instytucjach kultury. Badanie to miało charakter pilotażowy i realizowane było na obszarze Małopolski [Konior, Pluszyńska, Grabowska 2021]. Niniejszy raport jest natomiast efektem badań o zasięgu ogólnopolskim, które zostały przeprowadzone w roku 2022, a wstępne wyniki zaprezentowane na III konferencji „Badania w sektorze kultury”, organizowanej przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Wiedza jest kluczem do zrozumienia wyzwań, przed którymi stoją instytucje kultury [Ćwikła i in. 2023]. Refleksja i krytyczna analiza tego, jakie inicjatywy podjęły organizacje na rzecz dostępności, jest ważna, by zaplanować nowe kierunki działania. Prezentowane wyniki badań mogą być więc inspiracją dla samych instytucji kultury, ale przede wszystkim podstawą ewaluacji procesu wdrażania dostępności w publicznych instytucjach w Polsce. Raport został podzielony na cztery główne części. W pierwszej uwagę poświęcono koordynatorom ds. dostępności i osobom odpowiedzialnym za wdrażanie dostępności w instytucji kultury. Choć za dostępność instytucji publicznej odpowiada dyrektor, to ciekawiło nas, jaką rolę w całym procesie odgrywa koordynator. Czy jest inicjatorem, rzecznikiem zmiany czy koordynuje działania grupy, a może samotnie wdraża dostępność? W drugiej części skoncentrowano uwagę na samym procesie wdrażania dostępności. Jakie zasoby są niezbędne do wdrażania dostępności, czy instytucje kultury tworzą plany działania na rzecz dostępności, czy mają wyodrębniony budżet na ten cel, czy współpracują z otoczeniem zewnętrznym oraz jaką funkcję w procesie wdrażania dostępności pełni organizator. W dwóch ostatnich częściach raportu przedstawione zostały opinie respondentów na temat wpływu ustawy na wdrażanie dostępności oraz trudności z tym związanych. Ta część jest wzbogacona o cytaty z wypowiedzi anonimowych respondentów, co pozwala na pełniejsze zrozumienie badanej problematyki. Raport został zakończony praktycznymi rekomendacjami.
Item
Jakość informacji marketingowej w świetle ekologii informacji
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Babik, Wiesław; Uniwersytet Jagielloński
Item
Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań
(Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024-01-31) Nyzio, Arkadiusz; Gruszczak, Artur; Lewandowski, Arkadiusz; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Problematyka wywiadu i kontrwywiadu na dobre zadomowiła się na polskich uczelniach, zarówno jako przedmiot nauczania, jak i temat prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich. Powstają sprofilowane kierunki studiów i ścieżki specjalizacyjne, a służby coraz częściej goszczą w murach akademii, by informować, edukować i – przede wszystkim – prowadzić nabór. Choć środowisko badaczy tych zagadnień jest niewielkie, to może poszczycić się bogatym i zróżnicowanym dorobkiem. Artur Gruszczak, Arkadiusz Lewandowski i Arkadiusz Nyzio jako pierwsi podjęli się zadania przeprowadzenia jego intelektualnej inwentaryzacji poprzez analizę kierunków badań, identyfikację ich silnych i słabych stron oraz przedstawienie „ziem nieodkrytych”. Z pytaniem o stan i perspektywy polskich studiów wywiadowczych zwrócili się nie tylko do badaczy, ale i praktyków wywiadu. Autorzy twierdzą, że na wypracowaniu właściwych relacji pomiędzy światami służb i akademii powinno zależeć obu stronom. Czy są one jednak na to gotowe? I czy w ogóle posługują się tym samym językiem?
Item
Creativity management within the aesthetical situation regarding the in-real or digital form of participation in arts: art receivers’ perspective
(Vilnius Gediminas Technical University Press, 2024-01) Szostak, Michał; Sułkowski, Łukasz; Collegium Civitas; Uniwersytet Jagielloński
Because digitalisation of the aesthetical experience, a process speeded up by the not-yet-finished COVID-19 pandemic, should be considered in the context of growth or loss of artistry/creativity, this paper aims to assess the influence of the participation form in the aesthetical situation by receivers on the level of artistry/creativity potential loss. Assessment of the quality of participation by the receivers in each of five types of arts (musical arts, performing arts, literary arts, audio-visual arts, visual arts) was done using the same ten criteria for each type of art: satisfaction, pleasure, engagement, the possibility of experiencing catharsis, contact with the artwork itself, contact with the performer itself, comfort of participation, possibilities of shaping the aesthetical experience, own motivation to participate, easiness of participation. The literature review was run using NVivo Pro software. Data analysis (n = 221) was executed using IBM SPSS and MS Excel. Answering the research hypotheses: H1) The digital form of participation in arts determines the level of quality of participation in the aesthetical situation by receivers. H2) The form of participation in art shapes the level of quality of participation in the aesthetical situation by receivers of each type of art differently: in musical arts, performing arts, literary arts and visual arts, in-real participation gives higher quality than digital participation; in audio-visual arts, in-real participation gives lower quality than digital participation. The research results may be helpful for: art creators wanting to choose the optimal way of distributing their artworks; art managers to better understand art receivers’ perspectives and their opinion about participation in arts in real or digitally; art receivers to compare their private opinion about the ways of participation in arts with the general opinion of art receivers.