OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021) Szwejka, Łukasz; Więckiewicz, Bogdan; Nowakowski, Piotr Tomasz; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski
Początek obecnego stulecia to czas gwałtownych i fundamentalnych przeobrażeń obejmujących życie prywatne i publiczne, przenikających przestrzeń fizyczną i aksjologiczną. Teraźniejszość jawi się jako zagmatwana mozaika konkurencyjnych idei, licznych narracji na temat świata oraz roli, jaką ma w nim do odegrania człowiek. Wyrazem wspomnianych procesów jest transformacja rodziny, która przez wieki stanowiła swoistą przystań, dając jej członkom poczucie bezpieczeństwa w wymiarze psychologicznym i ekonomicznym. Dziś młodzi ludzie nierzadko odraczają stworzenie trwałego związku bądź żyją w pojedynkę, co wpisuje się w klimat współczesności, gdzie elastyczność i mobilność stanowią wartości same w sobie. Jednak człowiek jako istota społeczna, wybrawszy samotność lub będąc na nią skazanym, doświadcza wyalienowania, dla którego przeciwwagą jest potencjał wspólnototwórczy tkwiący w kulturze. Obecnie, jak nigdy wcześniej, istnieją nieograniczone możliwości zrzeszania się we wspólnotach tradycyjnych bądź zawiązywanych poprzez media społecznościowe, nie wspominając już o efemerycznych ruchach zwoływanych ad hoc. Wydaje się, że w zglobalizowanym i wysoce złożonym świecie klasyczna idea dobra wspólnego (bonum commune) czeka na nowe odczytanie. Wskazują na to współautorzy książki, reprezentujący trzy ośrodki akademickie. Łukasz Szwejka jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bogdan Więckiewicz – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, natomiast Piotr T. Nowakowski – Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podjęte przez nich rozważania, oparte na bogatym materiale empirycznym, sytuują się na pograniczu pedagogiki, socjologii, familiologii i filozofii.
Item
E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014) Popiołek, Malwina; Uniwersytet Jagielloński
W artykule uwaga koncentruje się na e-umiejętnościach młodych ludzi uznawanych za cyfrowych tubylców. Podjęta została próba eksploracji tego zagadnienia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy można jednoznacznie stwierdzić, że uznawani za cyfrowe pokolenie ludzie młodzi biegle i swobodnie posługują się komputerem posiadając w tym zakresie zaawansowane umiejętności? W pierwszej części niniejszego tekstu zaprezentowany został przegląd wybranych badań i refleksji odnoszących się do tytułowego problemu. Drugą część artykułu stanowi opis badania, które przeprowadzone zostało przez autorkę tekstu.
Item
Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003) Olszewski, Krzysztof; Uniwersytet Jagielloński
Rozprawa dotyczy niezwykle ważnego dla literaturoznawstwa i jednocześnie dla językoznawstwa japonistycznego zagadnienia, jakim jest geneza i proces formowania się japońszczyzny literackiej. Zagadnienie to, ujęte w rozprawie z perspektywy twórczości jednego autora, wybitnego poety, prozaika i zarazem teoretyka oraz krytyka poezji ery Heian - Ki no Tsurayuki, nie straciło swojej aktualności i zaprezentowana w pracy analiza może być niezwykle pomocna w wyjaśnieniu zagadki nader fascynującego zjawiska, jakim było współistnienie, a raczej współfunkcjonowanie w piśmiennictwie starojapońskim dwóch odrębnych systemów językowych - klasycznej chińszczyzny (w zasadzie w jej postaci średniochińskiej asymilowanej, a więc japonizowanej, coraz silniej fonetycznie) oraz japońszczyzny. Z tego punktu widzenia związki języka i literatury w piśmiennictwie powstałym na terenie dawnej Japonii zasługują zdecydowanie na uważną obserwację a, podjęcie tej problematyki przez autora rozprawy jest warte uznania.
Item
Rola wartości w funkcjonowaniu społeczności marek. Studium przypadku marki Ikea i społeczności Ikeahackers
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020) Mardosz-Grabowska, Agata; Uniwersytet Jagielloński
Linking values of brand communities are the subject of the analysis. Various types of consumption communities are not a new phenomenon, however, the development of communication technologies in recent two decades has significantly impacted on the number and character of such groups. Relationship between brands and brand communities has become interesting research field due to growing importance of such groups in consumers’ lives as well as their marketing potential. Recent studies highlight the role of values in emerging and functioning of brand communities. The purpose of this case study analysis is to examine the relationship between strategic brand values and linking values of brand community on the example of IKEA and IKEAhackers community. This case confirms earlier hypotheses that brand communities are autonomous, and brand strategic values are neither automatically nor uncritically accepted by the community as linking values of the community. Such groups may accept the values proposed by the brand managers, however, they may also reinterpret them, reject, recognize as irrelevant or consider different values as linking values of brand community.
Item
Przejawy narcystycznej konsumpcji w wybranych środowiskach graczy
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019) Kozyra, Magdalena; Uniwersytet Jagielloński
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sposobu, w jaki narcystyczna tożsamość graczy i związana z nią konsumpcja wpływają na formy uczestnictwa w kulturze gier wideo. Analizie poddany został sposób,w jaki odbiorcy biorą udział we współczesnej kulturze popularnej, orazobraz modelowego gracza, który powstał pod koniec ubiegłego wieku.Przywołując kluczowe wydarzenia, mające miejsce w środowisku gra-czy w ciągu ostatnich lat, takie jak powstanie ruchu Gamergate, ukazano istniejący w jego obrębie mechanizm wykluczania, który do dzisiaj zauważalny jest w konserwatywnych grupach graczy gier cyfrowych.