OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Predyspozycje osobowościowe profesjonalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe a oczekiwania ich podopiecznych
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2018) Skowroński, Bartłomiej; Kulawska, Ewa; Bartoszewski, Jakub; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
In the proposed article, the play was undertaken related to the predispositions of people providing emotional and spiritual support. At the same time, the is-sues related to the expectations of the charges of the above-mentioned professionals were presented. The article contains empirical elements indicating the research process in the form of assumptions. Research hypotheses have been verified based on the ACL test. The results confirm the assumptions made.
Item
Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności
(Fundacja Pedagogium, 2017) Skowroński, Bartłomiej; Domżalska, Aneta; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wybranych psychospołecznych deficytów i zasobów osób odbywających karę pozbawienia wolności w obrębie następujących obszarów: poczucie koherencji, prężność ego, depresja, lęk, ciekawość, złość, martwienie się, wparcie społeczne, jakość życia, intensywność postawy religijnej, religijne i niereligijne sposo-by radzenia sobie ze stresem. Analiza uzyskanych wyników dowiodła, iż osoby pozbawione wolności odczuwają istotnie niższe wsparcie społeczne w jego aspekcie informacyjnym, instrumentalnym, wartościującym oraz emocjonalnym w porównaniu z grupą kontrolną.
Item
Duchowość osób odbywających karę pozbawienia wolności
(Fundacja Pedagogium, 2017) Skowroński, Bartłomiej; Domżalska, Aneta; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Autorzy prezentują wyniki badań, których celem było ukazanie specyfiki życia duchowego osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ich analiza potwierdziła, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności charakteryzują się statystycznie istotnie uboższym życiem duchowym, aniżeli grupa kontrolna, którą stanowiły osoby niekarane. Osoby skazane w istotnie mniejszym stopniu poszerzają własną świadomość, rzadziej poszukują sensu otaczającej rzeczywistości, czerpią istotnie mniej przeżyć duchowych z czynienia dobra, są mniej wrażliwe na sztukę oraz na piękno zewnętrzne i wewnętrzne, co związane jest z wyborami moralnymi.
Item
Zestawienie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców wprowadzonych po 18.11.2015 (rząd PiS)
(Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, 2018) Dudzińska, Agnieszka; Roszewska, Katarzyna; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Item
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, 2017) Dudzińska, Agnieszka; Roszewska, Katarzyna; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie