OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
(Min­is­terstwo Rodziny i Poli­tyki Społecznej, 2017) Kubicki, Paweł; Pawlak, Mikołaj; Mica, Adriana; Horolets, Anna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszawski
Artykuł prezentuje stan europejskiej i polskiej polityki uchodźczej przed wybuchem kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz reakcje na sytuację zdefiniowaną jako kryzysowa. Przed 2015 r. polityka uchodźca była realizowana w sferze publicznej ignorancji i nie była przedmiotem debaty publicznej. W Polsce sprzyjało to technokratycznemu zarządzaniu i wdrażaniu polityki Unii Europejskiej . Wyjście z cienia i zainteresowanie opinii publicznej spowodowało, że uchodźstwo zostało skonstruowane jako problem społeczny, wobec którego konieczne jest aktywne tworzenie polityki. W polskiej polityce uchodźczej dominującym ujęciem jej przedmiotu stało się bezpieczeństwo, a kwestia humanitarna zeszła na dalszy plan. Wyjście ze sfery ignorancji umożliwia aktywną reformę, ale towarzyszy mu objęcie ignorancją innych aspektów danego zjawiska.
Item
"Wiem, co czujesz". O dyskursywnych sygnałach empatii
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2018) Falkowska, Marta; Uniwersytet Warszawski
Item
Europeizacja państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Casus Republiki Macedonii (FYROM).
(2018-09) Pac, Damian Jerzy; Uniwersytet Warszawski
Niniejsza praca poświęcona jest sprawie europeizacji Bałkanów Zachodnich oraz integracji Republiki Macedonii (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii) ze strukturami Unii Europejskiej i NATO. Autor bada źródła określenia „kwestia macedońska” i miejsce Macedonii na Półwyspie Bałkańskim, śledzi proces kształtowania się świadomości narodowej Macedończyków i powstania Ludowej Republiki Macedonii w ramach Jugosławii, analizuje historię rozpadu Jugosławii. Praca zawiera przegląd najważniejszych kwestii istotnych z punktu widzenia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, wskazuje uwarunkowania macedońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej (autor ukazuje pluralne spektrum macedońskiej sceny politycznej, jak również ograniczenia współczesnych stosunków regionalnych, kwestie ochrony praw mniejszości narodowych w Republice Macedonii i nowej macedońskiej tożsamości historycznej).
Item
Strategie referencjalne w dyskursie a kategoria empatii. Na przykładzie wybranych tekstów prasowych o europejskim kryzysie migracyjnym
(Harrassowitz Verlag, 2017) Falkowska, Marta; Uniwersytet Warszawski
The paper aims at demonstrating the referential strategies employed to identify refugees and immigrants in recent Polish media discourse. The author assumes a critical discourse analysis perspective, enriched by a cognitive linguistics framework (Hart 2014). The study follows the lines of previous descriptions of immigrant discourse and the linguistic representations of ‘the other’ formulated in various countries (e.g. Baker et al. 2008; Khosravinik 2009, 2010; Hart 2010). In 2015, because of the socalled European migrant crisis, this issue became particularly vital. The author’s focus is on empathy, understood as a specific viewing arrangement, i.e. along the lines set by Susumu Kuno (1987: 206). The study is based on a corpus compiled from articles published in 2015 in a major Polish weekly, Tygodnik Powszechny.
Item
Szanse rozwojowe w obszarze zarządzania jakością w administracji samorządowej poprzez wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego
(Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2010) Małecki-Tepicht, Łukasz; Uniwersytet Warszawski
Systemy zarządzania jakością stają się coraz bardziej popularnym narzędziem zwiększania efektywności administracji samorządowej w Polsce. Do głównych barier wdrażania systemów należy zaliczyć wysoki stopień formalizacji, niedostosowanie do realiów administracyjnych dokumentów i podręczników poświęconych wdrożeniu systemów zarządzania jakością oraz wysoki koszt wdrożenia tych systemów. Środkami do implementacji sprawdzonych modeli zarządzania jakością jest wybranie optymalnego do specyfiki urzędu modelu, przystosowanie dokumentacji systemowej do języka i kultury organizacyjnej instytucji publicznej oraz efektywne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój polskiej administracji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.