OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Od wirtualnego masażu do realnej masakry
(Fundacja Otaczaj Blaskiem, 2024-01-15) Magala, Sławomir; Uniwersytet Warszawski
The author considers the role and influence of mass media in the current world. In particular, the functions and role of social media are analyzed, along with the impact of artificial intelligence.
Item
Między kohezją i koherencją – analiza wybranych mechanizmów spójności w wypowiedziach dziecięcych opartych na badaniu narracji
(Quaestio, 2024) Marta Szelenbaum; Uniwersytet Warszawski
Mechanizmy spójności są ściśle związane z pojęciem tekstu, dzięki nim tekst jest odbierany jako komunikacyjna całość: znaczeniowa, gramatyczna i pragmatyczna. Właściwe stosowanie przez dzieci wykładników spójności w wypowiedziach narracyjnych stanowi istotny wskaźnik poziomu ich umiejętności komunikacyjnych i językowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników jakościowej analizy wybranych mechanizmów spójności na poziomie metatekstowym i leksykalno-gramatycznym w wypowiedziach narracyjnych trzech sześcioletnich dziewczynek o zbliżonych uwarunkowaniach rozwoju mowy. W pracy zostały szczegółowo omówione wykładniki spójności występujące w tekstach dzieci, między innymi leksykalne i gramatyczne wskaźniki nawiązania oraz wyrażenia metatekstowe wraz z przykładowymi kontekstami ich użycia.
Item
Język jako narzędzie przemocy. Uczeń z zespołem Aspergera w polskiej szkole
(Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2023-12) Całek, Grzegorz; Piniewska, Anna; Uniwersytet Warszawski
Artykuł opisuje język używany w polskich szkołach w stosunku do uczniów z zespołem Aspergera. Opiera się na wnioskach z analizy wywiadów przeprowadzonych z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu w dwóch okresach: w latach 2015–2020 (32 wywiady przeprowadzone na żywo) oraz w roku 2022 (43 wywiady wywiady realizowane online). Z przeprowadzonego badania wynika, że wobec uczniów z zespołem Aspergera jest używanych w szkole wiele określeń, które mają charakter wykluczający, stygmatyzujący, a czasem nawet wulgarny. Niestety, ten wykluczający język jest często używany nie tylko przez rówieśników – innych uczniów, lecz także przez nauczycieli.
Item
Polaryzacja w próżni: nieufność jako źródło zaangażowania publicznego
(Fundacja Batorego, 2024) Pawlak, Mikołaj; Uniwersytet Warszawski
Item
Aspekty kulturowe w dydaktyce języka polskiego oraz języka czeskiego jako obcych. Analiza glottodydaktyczna wybranych podręczników dla poziomów A1–B2
(Quaestio, 2022) Bednarczyk, Alicja; Uniwersytet Warszawski
Niniejszy artykuł koncentruje się na porównawczej analizie zagadnienia aspektów kulturowych w polskich i czeskich podręcznikach przeznaczonych do nauczania cudzoziemców na poziomach A1–B2. Jego celem jest wskazanie i opisanie tego, jakie aspekty kulturowe umieszczane są w polskich, a jakie w czeskich publikacjach glottodydaktycznych. W pracy zostały przedstawione zarówno podobieństwa, jak i różnice występujące między polskimi i czeskimi podręcznikami związane ze sposobem oraz zakresem omawiania wspomnianej tematyki.