OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Polski film dokumentalny po 2005 roku. Koncepcje i doświadczenia
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023-05) Kopczyński, Krzysztof; Uniwersytet Warszawski
Polish documentary film after 2005. Ideas and experiences A summary Krzysztof Kopczyński is a professor at The Institute of Applied Polish Studies of the University of Warsaw and a producer and director of documentary films working on the international market. As a scholar he explores the links between literature, philosophy and film and documentary film. His most important monographs are Od romantyzmu ku erze nowych mediów [From Romanticism to New Media] (2003), Dybuk. Rzecz o nieważności świata [The Dybbuk. On the Unimportance of the World] (co-authored with Anna Sajewicz, 2017) and Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym [The Paradigm of Polish Romanticism in the Film Universe] (2021). He has also recently published an article Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008-2019 (2021, https:// pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/30639). Between 1996 and 2016 he produced several dozen documentaries that were screened at more than 370 festi vals in 70 countries. He directed the award-winning documentaries Stone Silence (2007) and The Dybbuk: A Tale of Wandering Souls (2015). Professor Kopczyński is the winner of 25 film awards granted in 10 countries, a member of the European Film Academy, the Polish Film Academy, the Polish Filmmakers Association and Polish Society for the Film and Media Studies. The monograph approaches the subject mainly from a market perspective. Drawing on his own experience as a documentary film director and producer, the author describes the rules and practices of Polish documentary film in international co-production, at festivals and in distribution, especially international distribution. This does not mean the book is only aimed at film producers and distributors. Kopczyński is of the opinion that market success requires harmonious, creative and knowledgeable cooperation between all filmmakers and those who research the market and write about films. The more such cooperation is based on shared values, the better it will be for the common goal he sees as the ultimate one: enriching the epistemological and ethical achievements of documentary film and recognising the role of this film genre plays among audiovisual communications for which reality is a key reference point. T he book focuses on the years from 2005 to 2022. For the chronology of Polish cinema of the last half-century the following historical dates are of particular importance: 1980-1981 – the birth of “Solidarity” and the introduction of martial law in Poland; 1989 – the first partially free elections to the Polish Parliament and the fall of the Berlin Wall; 2004 – Poland’s accession to the European Union. The year 2001 – the beginning of a new century – is used in publications, but is of lesser importance. A more significant date – and therefore a turning point used in the title – is 2005, when, after several years of efforts made by Polish filmmakers, the Cinematography Act was passed on, leading to the establishment of the Polish Film Institute, which radically changed the Polish film market. The author also takes an interest in documentary film, which is undergoing a transformation in line with the tendencies emerging in the media in the age of convergence (e.g. interactive documentary film). Theoretical and market reflections are complemented by analyses of Polish documentaries, made “worlds away” from Poland, and about the expulsion of the Jews from Poland in 1968. The author uses the most important – mentioned in bibliography – Polish and English language publications (Angela J. Aguayo, Richard M. Barsam, Jonathan Kahana, David LaRocca, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Bill Nichols, Michael Rabiger, Michael Renov, etc.).
Item
Wyjaśnianie polskiego kryzysu konstytucyjnego. Raport z systematycznej analizy piśmiennictwa
(2024-02-21) Kaleta, Krzysztof J.; Pichlak, Maciej; Nawacka, Agata; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem raportu jest analiza formułowanych w piśmiennictwie naukowym wyjaśnień polskiego kryzysu konstytucyjnego po 2015 r. Raport przedstawia systematyczną prezentację oraz krytyczną ocenę formułowanych w literaturze poglądów na temat przyczyn i uwarunkowań kryzysu. W badaniu posłużono się metodą systematycznego przeglądu literatury (systematic literature review) umożliwiającej przegląd literatury badawczej przy użyciu systematycznych, jasno wyartykułowanych i możliwych do weryfikacji metod. Wyniki badania stanowią przyczynek do refleksji zarówno nad specyfiką dyskursu konstytucyjnego prowadzonego wokół problematyki kryzysu praworządności w Polsce, jak i stanem praktyki konstytucyjnej, która ukształtowała się w Polsce po 1989 r.
Item
Wywiad online jako nowa rzeczywistość badawcza w kontekście badań nad feminizacją pandemii
(Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2023) Ostaszewska, Aneta; Pietrusińska, Marta; Uniwersytet Warszawski
Niniejszy artykuł jest próbą refleksji nad metodologicznymi wyzwaniami, jakie pojawiły się w czasie pandemii covid-19 podczas realizacji jakościowej części projektu badawczego poświęconego feminizacji pandemii. W ramach badań prowadziłyśmy indywidualne wywiady online z kobietami pracującymi na uczelni wyższej. W niniejszym tekście bazując na doświadczeniach własnych z badania przeprowadzonego online oraz odwołując się do dyskusji w kręgu polskich badaczek i badaczy jakościowych aktualizujemy popularne mity z obszaru metodologii badań jakościowych dotyczące wywiadów zdalnych. Ponadto, w związku z tym, że zespół badawczy pracował tylko i wyłącznie w formie zdalnej, podejmujemy także refleksję nad wpływem pracy online na prowadzenie badań i naszą postawę badawczą.
Item
Neuroróżnorodność na polskich uczelniach. Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją
(Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2024) Pisula, Ewa; Płatos, Mateusz; Banasiak, Anna; Danielewicz, Dorota; Gosztyła, Tomasz; Podgórska-Jachnik, Dorota; Pyszkowska, Anna; Rumińska, Aleksandra; Winczura, Barbara; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Wrocławski
Neuroróżnorodność to zjawisko coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym. Jego istotę stanowi zróżnicowanie ludzkiej populacji pod względem przebiegu rozwoju i działania mózgu oraz związanych z tym sposobów doświadczania świata i funkcjonowania w szkole, na uczelni, w pracy czy związkach interpersonalnych. Źródłami tej różnorodności są zarówno zmienność genetyczna, jak i czynniki środowiskowe. Szacuje się, że do grupy osób ze zdiagnozowaną neuroatypowością należy około 15–20% populacji, w tym osoby w spektrum autyzmu, z ADHD/ADD (attention-deficit/hyperactivity disorder / attention deficit disorder), dysleksją, dyskalkulią, dyspraksją czy zespołem Tourette’a (Doyle, 2020). Osób niezdiagnozowanych, przejawiających jednak neuroatypowe charakterystyki w stopniu istotnie wpływającym na ich sytuację, może być znacznie więcej. Świadomość istnienia neuroróżnorodności i wiedza na jej temat otwierają nowe perspektywy w sposobie myślenia o innych ludziach i relacjach społecznych, a nierzadko także o sobie samym. Koncept neuroróżnorodności uwalnia od czysto medycznego ujmowania spektrum autyzmu, ADHD, specyficznych trudności w uczeniu się i innych tego typu zjawisk. W zamian uwypukla znaczenie, jakie ma dostosowanie środowiska do różnorodnych indywidualnych potrzeb, oraz wskazuje rolę, jaką to dostosowanie odgrywa w kontekście rozwoju i realizacji życiowych zamierzeń poszczególnych osób, a w efekcie – celów i procesów społecznych.
Item
Zarys historii do 1945 roku - tom II (Od Kongresu Wiedeńskiego do upadku III Rzeszy)
(Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2023) Jabłonowski, Marek; Jakubowski, Wojciech; Włodarczyk, Mariusz; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Warszawski
Synteza historii powszechnej i Polski XIX i I połowy XX wieku