OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu
(Wydawnictwa UW, 2021) Nowosielski, Michał; Dzięglewski, Mariusz; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych badań terenowych, takich jak: badanie techniką sondażu internetowego (CAWI) – ilościowe badanie zaangażowania społecznego, stosunku do polskich organizacji imigranckich oraz charakterystyki społeczno-demograficznej Polaków mieszkających w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich na temat oceny kondycji polskich organizacji imigranckich, studia przypadków polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich, mające na celu szczegółowe zbadanie działalności wybranych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ich kondycji oraz czynników na tę kondycję wpływających, badanie techniką sondażu instytucjonalnego polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Prezentowana publikacja ma charakter nowatorski. Przedstawia pierwsze tego typu przekrojowe badania polskich organizacji imigranckich. Pozwala ponadto na dokonywanie porównań oraz uogólnień, które umożliwiają formułowanie nowych propozycji teoretycznych zmierzających do zbudowania modelu wyjaśniającego sytuację organizacji imigranckich.
Item
Opieka medyczna nad cudzoziemcami w Wielkiej Brytanii
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2020) Strzemieczna, Maria; Pawlak, Mikołaj; Imiela, Jacek; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Warszawski
Artykuł przedstawia rozwiązania dotyczące opieki nad cudzoziemcami w brytyjskim systemie ochrony zdrowia. Prezentuje uwarunkowania związane z sytuacją migracyjną oraz sposobem funkcjonowania systemu w Wielkiej Brytanii. Opisuje również działania podejmowane w celu zapewnienia dostępu cudzoziemców do opieki medycznej. Zgodnie z prawem brytyjskim podstawowa opieka medyczna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Darmowy dostęp do ponadpodstawowych świadczeń mają osoby o statusie „zwyczajnych rezydentów” oraz korzystające z systemu na mocy porozumień międzynarodowych lub opłaty zdrowotnej wnoszonej w czasie składnia wniosku wizowego. Aby umożliwić korzystanie z opieki medycznej osobom nieposługującym się językiem angielskim, wykorzystywane są przede wszystkim tłumaczenia telefoniczne. Problemami związanymi z równym dostępem do systemu ochrony zdrowia zajmuje się Rada ds. Równości i Różnorodności. Działania podejmowane w Wielkiej Brytanii mogą być punktem odniesienia w szukaniu rozwiązań, jakie mogą być wprowadzane w Polsce, aby zapewnić równy dostęp do opieki medycznej.
Item
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020
(Rządowa Rada Ludnościowa, 2020) Hrynkiewicz, Józefina; Gałązka Andrzej; Hut, Paweł; Knap, Józef; Kurkiewicz, Jolanta; Kuropka, Ireneusz; Potrykowska, Alina; Sobczak, Izydor; Śleszyński, Przemysław; Szukalski, Piotr; Potrykowska, Alina; Rządowa Rada Ludnościowa; Uniwersytet Warszawski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Uniwersytet Łódzki
Item
Polskie organizacje imigranckie w Szwecji – raport ze studiów przypadku
(Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2019) Nowak, Witold; Uniwersytet Warszawski
Item
Polskie organizacje imigranckie w Szwecji – raport z badania ekspertów
(Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2019) Nowak, Witold; Uniwersytet Warszawski