OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Wokół procesów kumulacji i dywersyfikacji władzy. Zapis debaty nad książką "Jedność i podział władzy" Artura Ławniczaka z udziałem Mieszka Ciesielskiego i Arkadiusza Lewandowskiego
(Fundacja Otaczaj Blaskiem, 2024-01-15) Ławniczak, Artur; Ciesielski, Mieszko; Lewandowski, Arkadiusz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Wrocławski
The discussion on Artur Ławniczak's "Jedność i podział władzy" [Unity and Division of Power], was focused on three issues: religious sources of state author ities (power), the advantages and disadvantages of Montesquieu’s tripartition of powers, and the nature and threats of totalitarianism.
Item
Cyfrowe usługi publiczne w Europie
(Instytut Logistyki i Magazynowania, 2017-01-19) Banaszewska, Anna; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Gawrońska, Anna; Kalak, Jakub; Konat, Piotr; Kościółek, Anna; Łuczak-Noworolnik, Lucyna; Mamrot, Szymon; Michalak, Bartłomiej; Ruciński, Marek; Rudnicki, Tadeusz; Stachowicz, Magdalena; Zalesińska, Anna; Żebrowska, Anna; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Szczeciński; Instytut Logistyki i Magazynowania; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Sąd Apelacyjny we Wrocławiu; Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Oddajemy w Państwa ręce monografię, która jest pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyfrowe usługi publiczne w Europie”. Konferencja odbyła się 19 stycznia 2017 r. w Poznaniu i została zorganizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) w ramach międzynarodowego projektu „Electronic Simple European Networked Services” (e-SENS). ILiM jest instytutem badawczym, który poprzez uczestnictwo w wielu projektach międzynarodowych, aktywnie działa w obszarze cyfryzacji usług publicznych w wymiarze krajowym i europejskim. Celem zorganizowanej konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych w zakresie cyfrowych usług publicznych w Europie. Tematyka konferencji koncentrowała się w szczególności na zagadnieniach dotyczących usług wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony zdrowia w ujęciu transgranicznym. Przedstawiono także wystąpienia z zakresu elektronizacji zamówień publicznych oraz e-fakturowania. Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele różnych jednostek naukowych, w tym m.in.: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Zaproszenie do pracy nad monografią zostało skierowane do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (prawo, informatyka, ekonomia), co umożliwiło przygotowanie publikacji o interdyscyplinarnym charakterze, poruszającej kwestie elektronizacji usług publicznych z wielu zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Obecnie w Polsce prace o charakterze badawczym, jak i wdrożeniowym koncentrują się na usługach publicznych skierowanych do obywateli i przedsiębiorców z Polski. Często pomija się fakt, że odbiorcami usług świadczonych w Polsce mogą być także obywatele innych krajów, w szczególności członków Unii Europejskiej (UE). Ponadto należy pamiętać, że istnieje cała grupa usług publicznych, które zostały uregulowane na szczeblu UE i są kierowane do wszystkich obywateli UE. Przykładem mogą być europejskie postępowania cywilne, takie jak: europejski nakaz zapłaty czy europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Postępująca integracja europejska oraz rosnąca mobilność obywateli krajów UE, wymuszają wręcz konieczność rozwoju elektronicznych usług publicznych o charakterze europejskim. Niniejsza monografia jest próbą odpowiedzi na potrzebę przeprowadzenia gruntowych badań nad różnymi aspektami elektronizacji europejskich usług publicznych. Przeprowadzenie takich badań jest istotne, ze względu na konieczność uwzględnienia aspektów transgranicznych podczas wdrażania systemów udostępniających elektroniczne usługi publiczne. Dużą wartością niniejszej monografii jest wieloaspektowość poruszanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do aspektów prawnych, organizacyjnych, jak i technicznych dotyczących świadczenia usług publicznych w Europie. Podczas przywołanej konferencji odbyła się szeroka dyskusja na temat potrzeby upowszechniania wiedzy w zakresie elektronizacji europejskich usług publicznych. Mamy nadzieję, że prezentowana monografia jest odpowiedzią na podnoszone postulaty, a jej lektura będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi badaniami prowadzonymi w obszarze cyfryzacji europejskich usług publicznych. Zapraszając Państwa do lektury kolejnych rozdziałów monografii, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w przygotowanie niniejszej publikacji.
Item
e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim
(Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016) Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Jarocha, Andrzej; Kościółek, Anna; Banaszewska, Anna; Sikorski, Grzegorz; Sachajko, Marek; Wojdała, Michał; Miedzińska, Iwona; Kusak, Martyna; Kosowski, Jakub; Mania, Karolina; Kalak, Jakub; Skibiński, Oskar; Choma, Alicja; Sielicka, Emilia; Mamrot, Szymon; Dobrzeniecka, Ewa; Łuczak-Noworolnik, Lucyna; Kawecki, Tomasz; Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Instytut Logistyki i Magazynowania
Przekazujemy w Państwa ręce monografię, która jest efektem wyników badań i dyskusji naukowych pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, która odbyła się 14 stycznia 2016 roku w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowych projektów e-CODEX i e-SENS, realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania IB. W siedzibie Instytutu debatowali profesorowie, doktorzy i doktoranci, a wysoki poziom merytoryczny prezentowanych doświadczeń, teorii i najlepszych praktyk wyznaczyli m. in. przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Poznaniu oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania. W trakcie konferencji analizowano zagadnienia dotyczące wykorzystywania instytucji i elektronicznych narzędzi służących usprawnianiu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach o charakterze transgranicznym. Monografia stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe, traktujące o wymaganiach, korzyściach i konsekwencjach elektronizacji wymiaru sprawiedliwości; przedstawia problemy badawcze prezentowane przez prelegentów. Jej szczególną wartością jest wieloaspektowość poruszanych zagadnień z perspektywy rozważań naukowych zarówno prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, jak i nauk ekonomicznych i socjologicznych. Wśród poruszanych tematów nie mogło zabraknąć europejskich postępowań sądowych - europejskiego nakazu zapłat, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz wpływu projektu e-CODEX na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy też budzącego coraz większe zainteresowanie rozporządzenia eIDAS. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane w trakcie konferencji wyniki badań oraz formułowane postulaty de lege ferenda przyczynią się do kontynuowania prac w obszarze legislacji i prac wdrożeniowych, zmierzających do usprawnienia europejskich postępowań sądowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie prezentowaną tematyką wśród przedstawicieli doktryny oraz praktyków, można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości informatyzacja wymiaru sprawiedliwości będzie przedmiotem licznych opracowań oraz konferencji naukowych. Nie bez znaczenia pozostaje nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która od dnia 8 września 2016 r. wprowadza instytucję elektronicznego biura podawczego, pozwalającą na przeprowadzanie postępowań cywilnych w Polsce z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych sądów. Tendencje rozwoje w tym obszarze dostrzegalne są także na poziomie Unii Europejskiej, które znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach, takich jak e-Justice Action Plan na lata 2014-2018. Wierzymy, że lektura prezentowanej monografii pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na informatyzację wymiaru sprawiedliwości oraz będzie punktem wyjścia do dalszych analiz i badań w prezentowanym obszarze. Szanowni Państwo - przyszłość wymiaru sprawiedliwości nie będzie już taka jak dawniej.
Item
Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian
(Konfederacja Lewiatan – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, 2014) Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata; Błaszczak, Łukasz; Żmij, Grzegorz; Zachariasiewicz, Maciej; Zawiślak, Karol; Sikorski, Rafał; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Akademia Leona Koźmińskiego; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Item
Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego
(Fundacja Integracji Społecznej Prom / Centrum Badań Partnesrtwa Wschodniego, 2013) Pavelčíková, Nina; Krzyżanowski, Piotr Jacek; Jemelka, Martin; Adamczyk, Anita; Olszewski, Bogusław; Šoltésová, Viktória; Szyszlak, Tomasz; Popieliński, Paweł; Mareš, Miroslav; Lesińska, Magdalena; Walach, Václav; Ratajczak, Magdalena; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Mateja Bela, Słowacja; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Ostrawski; Uniwersytet Masaryka w Brnie; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; VSB - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ze Wstępu: (...) W niniejszym tomie zaproponowano ujęcie problematyki romskiej w kontekście bezpieczeństwa, a inspiracją do takiego potraktowania tematu stało się coraz widoczniejsze zjawisko sekurytyzacji problematyki mniejszości romskiej. Charakteryzuje się ono przede wszystkim wyraźnym przesunięciem akcentów w postrzeganiu kwestii romskiej - podstawowym impulsem dla zajęcia się sytuacją tej społeczności i do podjęcia działań w tym obszarze nie jest dążenie do równouprawnienia jej członków, czy też zapewnienia im takich samych możliwości rozwoju z jakich korzysta ogół społeczeństwa lecz kwestia bezpieczeństwa i deficytu bezpieczeństwa. Skrajnym przykładem tego typu postawy jest traktowanie mniejszości romskiej przede wszystkim jako (...) źródła zagrożeń (...).