OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Niewspółmierność kary jako podstawa kasacyjna
(Uniwersytet Jagielloński, 2023) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
This article examines grounds for a cassation appeal in the form of a plea that the penalty is disproportionate (incommensurate) to the offence. It was introduced to the Polish criminal proceedings in 2016 and can only be raised by the Public Prosecutor General in the case of indictable offences. The article focuses on the genesis of this regulation and the course of work on it, as well as the issue of the subjective scope of Art. 523 § 1a of the Polish Code of Criminal Procedure, and on a detailed interpretation of the various terms used in this provision. In the final part of the article, the author makes his own, unambiguously critical assessment of the current regulation as well as formulates de lege ferenda conclusions in this respect.
Item
Wpływ stosowania niektórych instytucji prawnopodatkowych na odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
(Wolters Kluwer Polska, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów, w jakie ustawodawca reguluje wpływ niektórych rozstrzygnięć organów podatkowych na odpowiedzialność karną skarbową. Na przykładzie analizy regulacji dotyczącej wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej oraz rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku wskazano, że z uwagi na jedynie wybiórcze unormowanie związków pomiędzy postępowaniem podatkowym a postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może obecnie dochodzić do wydawania rozstrzygnięć niespójnych, a przez to niesprawiedliwych. Zostały również zaprezentowane możliwe mechanizmy eliminowania dostrzeżonych sprzeczności istniejące de lege lata, jak również sformułowano wnioski de lege ferenda.
Item
Liczenie w procesie karnym terminów oznaczonych w tygodniach, miesiącach i latach. Glosa do postanowienia SN z dnia 13 listopada 2019 r., I KZP 9/19
(Wolters Kluwer Polska, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
W artykule analizie poddano zagadnienie sposobu liczenia terminów w procesie karnym. W oparciu o krytykę stanowiska Sądu Najwyższego, wyrażonego w postanowieniu z 13.11.2019 r., I KZP 9/19, jak również dorobek doktryny prawa karnego procesowego, podjęto próbę znalezienia argumentów przemawiających na rzecz tezy o możliwości zastosowania reguły wyrażonej w art. 123 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin, również do obliczania terminów oznaczonych w tygodniach, miesiącach i latach.
Item
Stosowanie reguły in dubio pro reo w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7.09.2018 r., II AKa 200/18
(Wolters Kluwer Polska, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
W glosowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraził pogląd, w myśl którego wysłowiona w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego reguła in dubio pro reo nie znajduje zastosowania w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, z uwagi na jej sprzeczność z regułą, o której mowa w art. 6 Kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu komentowanego wyroku przyjęto, że wynika to z istoty wskazanego wyżej trybu, w tym zwłaszcza z różnicy pomiędzy statusem oskarżonego i wnioskodawcy, jak również z charakteru roszczenia dochodzonego w jego toku. W niniejszym tekście wyrażono aprobatę dla tego stanowiska. Jednocześnie spróbowano poszerzyć argumentację zaprezentowaną przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, a także odnaleźć inne powody dla niemożliwości rozstrzygania wątpliwości nieusuniętych w omawianym postępowaniu na korzyść wnioskodawcy.
Item
O pojęciu środka odwoławczego w procesie karnym
(Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Celem pracy jest przeanalizowanie sposobu, w jaki w polskiej nauce prawa karnego procesowego rozumie się pojęcie „środek odwoławczy”, w tym zwłaszcza ocena trafności założenia, że o możliwości uznania danego środka zaskarżenia za środek odwoławczy decydują jego cechy normatywne. Na podstawie analizy właściwości poszczególnych środków zaskarżenia starano się wykazać, że założenie to można uznać za błędne, w związku z czym zaproponowano zmianę dotychczasowej definicji środka odwoławczego i uznanie, że zwrot ten ma charakter jedynie konwencjonalny (umowny), przez co możliwość uznania konkretnego środka zaskarżenia za środek odwoławczy nie powinna zależeć od jego charakteru czy podobieństwa do innych instrumentów prawnych uznawanych za środki odwoławcze.