OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Relacje Chińskiej Republiki Ludowej z wybranymi państwami koalicji rewizjonistycznej – studium przypadku na przykładzie Rosji, Pakistanu oraz Iranu
(Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023) Adamczyk, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Wiele wskazuje na to, że niekwestionowane sukcesy Chin w rozbudowie posiadanych zasobów potęgi gospodarczej i militarnej jednocześnie rozbudziły dumę narodową oraz ambicje chińskiego narodu. To z kolei doprowadziło do świadomości ograniczonych możliwości kształtowania środowiska międzynarodowego oraz realizacji własnych interesów na arenie międzynarodowej. W konsekwencji Chiny przyjęły rewizjonistyczną politykę mającą docelowo podważyć istniejący globalny porządek – koniec końców celem jest bowiem osiągnięcie pozycji hegemona (ze wszystkimi korzyściami i obowiązkami, które się z tym wiążą). Należy jednak zauważyć, że zmiana hegemona może nastąpić jedynie poprzez wojnę hegemoniczną – w wyniku której wyłoniona zostanie nowa hierarchia prestiżu z pretendentem jako nowym światowym przywódcą. Aby przygotować się do hegemonicznego zderzenia, Chińska Republika Ludowa stale rozszerza swoje wpływy gospodarcze i wojskowe (wewnętrznie i zewnętrznie). Przede wszystkim Chiny próbują przyciągnąć inne niezadowolone państwa do swojego obozu, tworząc koalicję określaną mianem „koalicji rewizjonistycznej”. W tym celu Chińczycy oferują innym państwom potencjalnie lukratywne umowy handlowe, szeroko zakrojone inwestycje, niskooprocentowane lub bezzwrotne pożyczki oraz pomoc rozwojową. Niniejszy artykuł ma na celu spopularyzowanie autorskiej perspektywy zmiany hegemonicznej w ramach stosunków międzynarodowych – określonej mianem „neorealizmu hegemonicznego” – jako najlepiej oddającej założenia proponowanej teorii. Owe założenia teoretyczne i autorski model zmiany hegemonicznej zostaną jednocześnie wykorzystane w dalszej części artykułu do analizy dynamiki relacji pomiędzy wybranymi państwami rewizjonistycznymi a Chinami jako pretendentem do globalnej hegemonii. Autor stawia bowiem tezę, że państwa dołączają do koalicji rewizjonistycznej w celu zwiększenia własnej potęgi militarnej i gospodarczej. Analiza przypadku będzie koncentrować się na relacjach Chin z Rosją, Pakistanem i Iranem – wszystkie te państwa są postrzegane przez autora za kluczowych sojuszników Chińskiej Republiki Ludowej na kontynencie azjatyckim – ze względu na ich zasoby potęgi i politykę rewizjonistyczną. W badaniu wykorzystano wtórne źródła badawcze, w tym publikacje naukowe i artykuły publicystyczne w języku polskim oraz angielskim. W procesie badawczym wykorzystano trzy metody: analizę porównawczą, metodę historyczno-krytyczną oraz metodę desk research.
Item
Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego konfliktu handlowego
(Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2023) Adamczyk, Marcin; Matras, Tomasz; Uniwersytet Wrocławski
Chińsko-litewska wojna handlowa rozpętana przez Pekin w 2021 r. jest wydarzeniem bez precedensu w najnowszej historii - po raz pierwszy od momentu przyjęcia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Chiny z dnia na dzień podjęły decyzję o zasadniczo całkowitym zerwaniu więzi handlowych z państwem, który jest nie tylko członkiem tej organizacji, ale także Unii Europejskiej (UE). Skala działań chińskich wyraźnie wskazuje na pozaekonomiczne motywacje kierujące decydentami w Pekinie. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny omawianego konfliktu - zarówno po stronie litewskiej, jak i chińskiej - a także o jego potencjalne implikacje dla kondycji gospodarki Litwy. Autorzy krótko charakteryzują również stosunek innych państw - członków UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) - do działań Pekinu wobec Litwy. W badaniach zastosowano analizę porównawczą danych ilościowych i jakościowych oraz metodę historyczną. W rezultacie tekst ten ma charakter rozważań opisowo-empirycznych opartych na polskich i zagranicznych opracowaniach naukowych oraz szczegółowej analizie litewskich wskaźników makroekonomicznych dokonanej przez autorów.
Item
Chińska perspektywa kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej (2021-2022)
(Uniwersytet Wrocławski, 2022) Adamczyk, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej był w roku 2021 prawdopodobnie jednym z potencjalnie kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu pogarszającej się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w Polsce względnie popularna stała się koncepcja zaangażowania w roli mediatora Chińskiej Republiki Ludowej – o czym świadczyły liczne artykuły na czołowych portalach internetowych (jak Money.pl, Onet.pl czy Rp.pl) oraz wzrost zainteresowania tym tematem w mediach społecznościowych (zaobserwowane przez autora w szczególności w dyskusjach na portalu Twitter). U jej podstaw leżało przekonanie, iż oba państwa stanowią istotne miejsce w chińskiej polityce gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem ich roli tranzytowej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Niniejszy artykuł ma być próbą odpowiedzi, na ile owa koncepcja mogła się urzeczywistnić oraz ile tak naprawdę Mińsk i Warszawa znaczą dla Chin?
Item
Wywiad jako instrument chińskiej polityki zagranicznej – przyczynek do badań
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017) Adamczyk, Marcin; Baraniuk, Kamil; Uniwersytet Wrocławski
The article takes up the problem of Chinese intelligence as a tool of support foreign policy. In the first place, the theoretical concepts and assumptions concerning this domain of state policy have been systematized. A review of selected foreign policy definitions in Polish-language political literature was conducted in this respect. Next the authors discussed the specificity of foregin policy determinants, structures and instruments. The key determinants of China's foreign policy of political, military, geographic, economic, and doctrinal character were discussed in following part of article. In the last part of the paper, an attempt was made to answer the question of how the above conditions affect the demand and performance of Chinese intelligence activities.
Item
Analysis of the foreign policy of the country through its determinants, structure and instruments - potential research scenarios
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020) Adamczyk, Marcin; Rutkowska, Patrycja; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
The main objective of this article is to present potential research opportunities offered by the analysis of conditions, structure and instruments of the foreign policy of the country. The secondary objective is to present several potentially interesting research scenarios using the presented approach. For the purpose of these analyses, selected definitions of foreign policy functioning in the mainstream of Polish science (by leading researchers of international relations) and included in English-language publications of renowned foreign publishers will be presented. Then, an author's definition of foreign policy will be proposed based on these publications. In the following subsections there will be a presentation of foreign policy selected by the elements of foreign policy analysis in the form of its determinants, structure and instruments. In their research, the authors used secondary research material in the form of scientific articles in Polish and English. The method used in the research is the method of content analysis.