OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995)
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Książka poświęcona jest miejscu jakie zasada pomocniczości i jej zastosowanie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, środki społecznego przekazu oraz gospodarka zajmowała w refleksji polskich środowisk katolickich w pierwszych latach istnienia III RP. W tym celu dokonana została analiza czołowych pism katolickich ukazujących się w latach 1989-1995.
Item
Polsko-czeskie stosunki polityczne
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2005) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł omawia stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1989-1992, współpracę wielostronną w ramach Grupy Wyszehradzkiej i CEFTA, współpracę (lub jej brak) obu państw w działaniach na rzecz członkostwa w NATO i w UE oraz polityczne relacje dwustronne (w tym także na poziomie samorządów terytorialnych).
Item
Udział posłów narodowości białoruskiej w pracach Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej
(Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
W początkowym okresie istnienia III RP działacze mniejszości białoruskiej podjęli działania na rzecz zdobycia samodzielnej reprezentacji w polskim parlamencie. Udało się to tylko w 1991 r., gdy mandat zdobył E. Czykwin. W późniejszych elekcjach (aż do wyborów w 2015 r.) działacze białoruscy uzyskiwali mandaty startując z list lewicy. Był to jednak sojusz taktyczny, gdyż posłowie narodowości białoruskiej dbali o interesy Cerkwi i swojego narodu, zachowując dystans wobec niektórych działań w zakresie polityki zagranicznej RP (agresja NATO przeciwko Jugosławii, Afganistanowi, krytyka działań przeciwko Białorusi)
Item
Polska w Grupie Wyszehradzkiej (2011-2017)
(Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Celem niniejszego artykułu jest opis i wyjaśnienie aktywności Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na forum Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie sprawowania władzy przez drugi rząd Donalda Tuska oraz rządy Ewy Kopacz i Beaty Szydło. W badanym okresie Polska dwukrotnie sprawowała prezydencję w Grupie: w okresie lipiec 2012–czerwiec 2013 oraz lipiec 2016–czerwiec 2017. Były to miesiące szczególnego zaangażowania Polski w działania tej struktury. Grupa Wyszehradzka, powołana do istnienia w 1991 r., nie spełnia kryteriów deniujących organizację międzynarodową (jej działalności nie reguluje statut, nie posiada budżetu, stałego sekretariatu i kadry urzędniczej–poza Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim). W opinii polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) nie jest to jednak wada, bowiem:„Brak zaplecza instytucjonalnego okazał się wyjątkowo dobrym posunięciem. Dzięki temu można łatwiej odpowiadać na różne wyzwania i kryzysy, jak również szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość polityczną. Słabość instytucjonalna okazała się w tej sytuacji polityczną siłą”. Pomimo powtarzających się co jakiś czas głosów komentatorów i polityków, iż V4 jest martwa, to współpraca w tym formacie wykazuje zdumiewającą trwałość2, co skłania do poddania analizie polskiej aktywności na jej forum. W trakcie badań zostanie wykorzystana perspektywa neorealistyczna.
Item
Tematyka białoruska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 - 2004
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł przedstawia tematykę białoruską w debatach Sejmu w latach 1997-2004. W wystąpieniach na forum Sejmu polscy ministrowie spraw zagranicznych twierdzili, że intensywność stosunków polsko – białoruskich zależy od wektorów polityki zagranicznej jakie przyjmie Mińsk