OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995)
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Książka poświęcona jest miejscu jakie zasada pomocniczości i jej zastosowanie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, środki społecznego przekazu oraz gospodarka zajmowała w refleksji polskich środowisk katolickich w pierwszych latach istnienia III RP. W tym celu dokonana została analiza czołowych pism katolickich ukazujących się w latach 1989-1995.
Item
Polsko-czeskie stosunki polityczne
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2005) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł omawia stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1989-1992, współpracę wielostronną w ramach Grupy Wyszehradzkiej i CEFTA, współpracę (lub jej brak) obu państw w działaniach na rzecz członkostwa w NATO i w UE oraz polityczne relacje dwustronne (w tym także na poziomie samorządów terytorialnych).
Item
Bats hibernating in the natural caves in the Polish part of the Sudetes
(Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, 2002) Furmankiewicz, Joanna; Furmankiewicz, Marek; Uniwersytet Wrocławski
In three winter seasons (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002) 26 caves in the Polish part of the Sudetes were investigated and 13 bat species were found: Myotis myotis, M. bechsteinii, M. nattereri, M. emarginatus, M. mystacinus, M. brandtii, M. dasycneme, M. daubentonii, Eptesicus nilssonii, E. serotinus, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus and Rhinolophus hipposideros. M. myotis and M. mystacinus/brandtii were the dominant species (27.3% and 24.4% of all identified bats, respectively). M. daubentonii (18.9%) and M. nattereri (10.7%) were relatively abundant. B. barbastellus and P. auritus represented 8.3% and 8.6% of all bats. The largest hibernacula were Nied wiedzia Cave near Kletno (with max. 251 individuals in 2002) and Szczelina Wojcieszowska Cave in Polom near Wojcieszów (max. 194 ind. in 2001). They seem to be the most important winter localities in the Polish part of the Sudetes for M. mystacinus/brandtii (max. 132 ind.), M. myotis (102 individuals), M. daubentonii (max. 59 ind.), P. auritus (max. 33 ind.) and M. emarginatus (max. 7 ind.). Single individuals of M. dasycneme were found in caves in Polom. In Na Scianie and Nad Ladkiem caves Rh. hipposideros were recorded for the first time in the winter of 2002. The caves are very important hibernating places for bats, but more winter localities in the Sudetes are located in old mines. The number of bats hibernating in the Polish part of the mountains is lower than in hibernacula in the Czech part, where there are several localities with nearly 300-1300 individuals and a greater number of rare species
Item
Polskie samorządy gminne w organizacjach międzynarodowych
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004) Furmankiewicz, Marek; Uniwersytet Wrocławski
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest określenie głównych przesłanek, dla których władze lokalne zdecydowały się na przystąpienie do ponadregionalnych organizacji międzynarodowych, identyfikacja podstawowych efektów (korzyści) osiągniętych w polskich gminach dzięki wymianie w ramach sieci i głównych barier współpracy. Ankietę obejmującą wymienione zagadnienia wysłano w połowie 2002 roku do 48 gmin, o których posiadano informację o współpracy z organizacjami międzynarodowymi w 2001 roku, uzyskując odpowiedzi z 12 jednostek o przynależności do 9 różnych organizacji (łącznie 16 ankiet).
Item
Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009) Gadawska, Jolanta; Uniwersytet Wrocławski
Provision policy is defined by national standards and regulations. Accounting principles, estimation principles, as well as those for creating and dissolving provisions, are all outlined in accounting statutes. The reserve policy of an entity depends in large part on the objectives of management. If the goal is to lead the business into bankruptcy or to buy shares from employees, then this could be done by a decrease in the value of assets, through the creation of large provisions, including silent provisions. This is related to the lowering of the financial result of the business. If the goal of man-agement is to strengthen the position of the business and attract investors, then this is done by lower-ing costs, including those from disclosed provisions and dissolving disclosed provisions. However, if the objective is to decrease tax obligations, then they will be formed above all from provisions set aside for tax liabilities. The management (creating provision policy) must not forget about accounting principles, which call for the presentation of a true record and reliable picture of the state of affairs. The fi-nancial result must take into consideration all probable costs, provisions and only reliable income. Management must not forget that provisions must also protect the entity against negative effects of risk, including economic risk. Those receiving the financial report must be aware of certain activities by ownership on the financial record, which do not always indicate the effectiveness of the entity. Creative accounting (in the area of provisions as well) is advantageous and positive as long as it does not violate principles, falsify information and misinform investors.