OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
In the Circle of Power: Friends of King Vladislav IV Vasa
(Taylor&Francis, 2023-07-27) Ziober, Aleksandra; Uniwersytet Wrocławski
Any early modern ruler had to have devoted supporters. Most of them gathered around the king in order to obtain specific official and financial benefits, and sometimes they had similar political views to the monarch. However, this issue looked a bit different in relation to Vladislav IV Vasa, king of Poland and grand duke of Lithuania, who was considered by the nobility as a sympathetic and easy-going ruler (as opposed to his more secretive father, Sigismund III). Vladislav was a king who made friendships easily, and people close to him were very clearly at the centre of influence and thus political power. One of the main objectives of this article is to indicate when and how the magnates established private contacts with Vladislav as prince and how they developed once he became king. A separate issue discussed centres on categories related to the understanding of friendship as an element of privacy in the early modern period. Through an in-depth analysis of the letters and memoirs left by the elite of the Polish-Lithuanian state, case studies of private friendships emerge, including the King’s close relationships with Adam Kazanowski, Jan Stanislaw Sapieha, Gerard Denhoff, Aleksander Ludwik Radziwiłł, Krzysztof Radziwiłł and several others.
Item
Ulgi podatkowe na polskim rynku nieruchomości. Ocena funkcjonowania
(Biuro Analiz Sejmowych, 2023-12) Łożykowski, Aleksander; Sarnowski, Jan; Zając, Konrad; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Wrocławski
The paper discusses the issue of selected tax law institutions that constitute a form of tax credits and other tax incentives relating directly to the immovable property market in a broad sense, which have been implemented into the Polish legal system in recent years. The article includes an analysis of the legal aspects of the functioning of the relevant regulations, the statutory objectives of their introduction, as well as possible disputed issues revealed in the course of their application raised in judicial practice. The authors attempt to answer the research question whether the tax reliefs used in Poland adequately fulfil the tasks set for them by the legislator and how they influence the real estate market in Poland.
Item
Zgłoszenie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Celem tej pracy jest przedstawienie niezgłaszanych jak dotąd wątpliwości związanych z treścią art. 142 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, który upoważnia przedstawiciela ustawowego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat do zgłaszania w jego imieniu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jednocześnie – jak wynika z argumentów przywołanych w tekście – nie limitując kierunku korzystania z tej kompetencji wyłącznie do działania na korzyść sprawcy. Unormowanie to poddano w artykule jednoznacznej krytyce, zarówno co do jego celowości, jak również zgodności z szeregiem norm wyższego rzędu, wskazując na pokrzywdzenie przy jego pomocy zwłaszcza niepełnoletnich sprawców ubezwłasnowolnionych, a następnie wyrażono określone postulaty de lege ferenda.
Item
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 czerwca 2009 r., II AKz 334/09
(E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
W komentowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Lublinie stanął na stanowisku, zgodnie z którym decyzje organów podatkowych należy traktować jako rozstrzygnięcia „kształtujące stosunek prawny” w rozumieniu art. 8 § 2 k.p.k. Zdaniem sądu przemawia za tym fakt, że decyzje organów podatkowych mają decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego, a także rodzą po stronie podatnika określone skutki finansowe, jak również to, że zapadają w trybie odrębnych przepisów, które przewidują możliwość ich instancyjnej kontroli (w tym w drodze nadzwyczajnych środków zaskarżenia). W niniejszej pracy Autor przedstawia argumenty na rzecz uznania tego stanowiska za błędne i analizuje skomplikowaną kwestię mocy dowodowej decyzji podatkowej w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W pracy zawarto również ogólne uwagi na temat możliwości związania sądu w procesie karnym decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu administracyjnego, wskazując przykłady i warunki takiego związania, a także przyczyny błędnego interpretowania art. 8 § 2 k.p.k. i stanowiska wyrażane w tej kwestii przez przedstawicieli doktryny procesu karnego.
Item
Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie przedawnienia straty podatkowej. Podstawę rozważań stanowi treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17, w którym przyjęto, że art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy stosować nie tylko w odniesieniu do przedawnienia zobowiązania podatkowego, lecz także przedawnienia straty podatkowej. W tekście przeprowadzono szczegółową analizę przywołanego orzeczenia, przedstawiono dalsze argumenty na rzecz stanowiska zaprezentowanego w jego uzasadnieniu oraz sformułowano stosowne wnioski de lege ferenda.