OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, tom 3: Glottodydaktyka i językoznawstwo
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2023-12-31) praca, zbiorowa; Dąbrowska, Anna; Jura, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Trzeci tom zawierający materiały konferencyjne z VII Światowego Kongresu Polonistów.
Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, tom 2: Literatura polska w historiach i kulturach
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, 2023-12-31) Browarny, Wojciech; Taranek-Wolańska, Olga; Uniwersytet Wrocławski
Drugi tom materiałów zebranych po VII Światowym Kongresie Polonistów w 2021 r.
Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność. Język i kultura polska w świecie
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2023-12-16) Żurek, Anna; Ucherek, Dorota; Uniwersytet Wrocławski
Czwarty tom materiałów zebranych po VII Światowym Kongresie Polonistów w 2021 r.
Item
Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku
(Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
W pracy podjęto próbę oceny zmiany przepisów dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w procesie karnym, wprowadzonej w drodze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności zaprezentowano dorobek doktryny procesu karnego oraz orzecznictwa sądów karnych ukształtowany jeszcze na gruncie poprzedniego brzmienia art. 38 § 1 Kodeksu postępowania karnego, a następnie poddano analizie celowość zmian wprowadzonych w drodze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku, jak również samo brzmienie tego przepisu w jego nowym kształcie, wskazując na jego oczywistą wadliwość, a w konsekwencji postulując powrót do poprzedniej wersji tego unormowania. Równocześnie w tekście znajdują się propozycje zastosowania określonych zabiegów interpretacyjnych, które de lege lata pozwoliłyby na chociaż częściowe zniwelowanie negatywnych skutków wprowadzenia opisywanej reformy.
Item
Koncepcja podziału procesu karnego na dwie fazy – 50 lat później
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność koncepcji podziału procesu karnego na dwie fazy po upływie ponad pół wieku od czasu jej ostatniej szerszej analizy, jak również rozwiązanie szczegółowych problemów z nią związanych. Punktem wyjścia dla zawartych w tekście rozważań było spojrzenie na ideę dwufazowego procesu karnego jako na konstrukcje o charakterze czysto procesowym, a zatem odrzucenie jej funkcjonalnego związku z jakimkolwiek modelem materialnego prawa karnego. W pierwszej części pracy omówiono historię koncepcji dwufazowego procesu karnego, jak również przedstawiono niektóre z argumentów wysuwanych przez jej zwolenników i przeciwników. W toku dalszych wywodów skupiono się na poszukiwaniu elementów tytułowej idei w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Końcowe fragmenty tekstu zostały poświęcone odpowiedzi na pytanie czy i ewentualnie w jakim kształcie koncepcja podziału postępowania jurysdykcyjnego powinna stać się elementem polskiego procesu karnego, a następnie zaprezentowano w tym zakresie liczne i szeroko uzasadnione wnioski de lege ferenda.