OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Efekt drzwi obrotowych w niemieckiej i polskiej praktyce politycznej
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Wyligała, Helena; Marlena, Piotrowska; Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski
Współczesne demokracje zmagają się wciąż z problemami w obszarze kultury politycznej, które w dużej mierze pozostają nierozpoznane i budzą wątpliwości natury etycznej. Jednym z nich jest tzw. efekt drzwi obrotowych definiowany jako „wymiana personelu między sektorem publicznym i prywatnym” (Coen, Vannoni, 2016), zachodzący w sytuacji przemiany polityka w lobbystę i odwrotnie, co prowadzić może do patologii życia publicznego – konfliktu interesów, korupcji itp. Celem niniejszego tekstu jest zbadanie wielowymiarowości zjawiska drzwi obrotowych w polityce niemieckiej i polskiej w ostatnich latach na podstawie danych empirycznych pochodzących z wywiadów przeprowadzonych z doradcami politycznymi z Polski i Niemiec. Badania dostarczają odpowiedzi na pytania o potencjalne konsekwencje efektu drzwi obrotowych dla kultury politycznej w obu państwach i sposoby nań reagowania. Eksploracja danych jakościowych i ilościowych na tle uwarunkowań instytucjonalno-prawnych pozwoliła na stwierdzenie, że zdecydowana większość doradców z obu państw spotkała się z występowaniem zjawiska efektu drzwi obrotowych. Analiza i interpretacja treści wywiadów wskazała na sposoby postrzegania tego zjawiska w Polsce i w Niemczech, jak też pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących pozytywnych i negatywnych skutków występowania efektu drzwi obrotowych, w tym sposobów przeciwdziałania nieetycznym praktykom z nim związanym i ograniczania jego negatywnego wpływu na życie publiczne przy pomocy wprowadzenia okresu karencji. Z badań wynika, że ocena efektu drzwi obrotowych jest niejednoznaczna, zaś politycy i doradcy mają świadomość trudności wprowadzenia skutecznych praktyk regulacyjnych w tym zakresie.
Item
Lobbing i doradztwo polityczne w praktyce parlamentarnej w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Wyligała, Helena; Dariusz, Skrzypiński; Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski
Rzecznictwo interesów jest ważną częścią każdego systemu demokratycznego, zaś jego celem jest zapewnienie różnym grupom społecznym możliwości włączenia ich merytorycznej opinii do procesu podejmowania decyzji politycznych. W tekście analizowana jest aktywność przedstawicieli grup interesu, w tym lobbystów, w polskim Sejmie i niemieckim Bundestagu w latach 2019–2021. Celem badań było wskazanie specyfiki i różnic w realizacji lobbingu i doradztwa politycznego na forum obu izb parlamentarnych. Na tle kulturowej, prawnej i systemowej złożoności otoczenia badanych legislatyw, z wykorzystaniem metody ilościowej dokonano analizy danych zastanych dotyczących obecności przedstawicieli grup interesu w parlamentach Polski i Niemiec oraz wykorzystywanych przez nich instrumentów, takich jak: rejestry, wejścia do izb, uczestnictwo w posiedzeniach komisji parlamentarnych, wysłuchania publiczne i petycje. Mimo iż Niemcy i Polska jako demokracje parlamentarne posługują się tymi samymi mechanizmami, to analizowane instrumentarium osadzone w odmiennych kulturach doradztwa politycznego i kontekście prawnym, zorientowane jest na inne standardy w praktyce parlamentarnej. Zróżnicowane zakresy i skala szczegółowości statystyki publicznej utrudniają proces porównawczy. Dostępne publicznie zestawienia nie oddają jednak skali zjawiska lobbingu i doradztwa, rejestrowana jest bowiem tylko sformalizowana działalność zawodowa, zaś kontakty nieformalne pozostają „nierejestrowane”. Niniejsze badania potwierdzają, że skala wpływu społecznego na proces decyzyjny w Sejmie i Bundestagu jest wysoce odmienna, mimo podobieństwa instrumentów konsultacji i doradztwa. W Niemczech zarówno liczba zarejestrowanych podmiotów lobbingowych, ich aktywny udział w posiedzeniach i zróżnicowane formy aktywności, dostęp do parlamentu, liczba wysłuchań publicznych, jak i petycji jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce. Skłania to do uznania niemieckiej kultury politycznej jako bardziej rozwiniętej w oparciu o mechanizmy partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych i otwarcia instytucji politycznych na ekspertyzę.
Item
O pojęciu środka odwoławczego w procesie karnym
(Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Celem pracy jest przeanalizowanie sposobu, w jaki w polskiej nauce prawa karnego procesowego rozumie się pojęcie „środek odwoławczy”, w tym zwłaszcza ocena trafności założenia, że o możliwości uznania danego środka zaskarżenia za środek odwoławczy decydują jego cechy normatywne. Na podstawie analizy właściwości poszczególnych środków zaskarżenia starano się wykazać, że założenie to można uznać za błędne, w związku z czym zaproponowano zmianę dotychczasowej definicji środka odwoławczego i uznanie, że zwrot ten ma charakter jedynie konwencjonalny (umowny), przez co możliwość uznania konkretnego środka zaskarżenia za środek odwoławczy nie powinna zależeć od jego charakteru czy podobieństwa do innych instrumentów prawnych uznawanych za środki odwoławcze.
Item
Czynnik militarny potęgi państwa narodowego
(Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017) Hopej, Malwina; Korzeniowski, Ryszard; Schmidt, Paweł; Uniwersytet Wrocławski
Czynnik militarny niezmiennie stanowi jeden z podstawowych składowych potęgi państwa narodowego. Mimo iż potęga jest pojęciem niezwykle wielopłaszczyznowym, również termin „siły zbrojne” nie jest jednoznaczny i różni się w zależności od przyjętego modelu pomiarowego. Celem artykułu jest przedstawienie trzech praktyk mierzenia potęgi – podejścia rosyjskiego, indyjskiego, chińskiego – które jednocześnie stanowią przykład różnorodnego definiowania czynnika militarnego i rozkładu akcentów na poszczególne rodzaje sił lub broni. Tekst składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarta jest elementarna terminologia związana z potęgą, stanowiąca formę wprowadzenia do części drugiej – przeglądu komponentów odnoszących się do sił zbrojnych.
Item
Leksykon (mniej znanych) filmów wampirycznych
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2018-07-11) Cimała, Alicja; Dmitruk, Natalia; Dudziński, Robert; Flamma, Adam; Fortuna, Grzegorz; Idczak, Aleksandra; Jankowska, Magdalena; Jewtuch, Katarzyna; Krysztofiak, Maja; Makuch, Szymon; Mazurkiewicz, Adam; Pisula, Radosław; Skurtys, Jakub; Wieczorek, Jakub; Wolski, Michał; Zielińska, Kamila; Wolski, Michał; Dudziński, Robert; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Gdański
Leksykon 66 mniej znanych (tj. rzadko przywoływanych w naukowej i popularyzatorskiej refleksji) produkcji filmowych wykorzystujących motyw wampira.